Všeobecné obchodné podmienky Zmluvy o poskytovaní služieb informacnej spolocnosti - webhostingových služieb (dalej len „Zmluva“) 
(dalej len „VOP“)
Preambula

Spolocnost Lemonweb s.r.o., so sídlom č. 333, 925 01 Matúškovo, IČO: 46 424 849, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v odd.: Sro vo vložke č.:28392/T je obchodnou spolocnostou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb informacnej spolocnosti spocívajúcich predovšetkým v elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní a vyhladávaní dátových správ, vrátane textu, zvuku a obrazu elektronickými prostriedkami na požiadanie Príjemcu služby.

Tieto VOP vydané v súlade s § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení sa vztahujú výlucne na vztahy vzniknuté zo Zmlúv o poskytovaní služieb informacnej spolocnosti – webhostingových služieb tak ako sú zadefinované v tejto Zmluve, ktorých zmluvnou stranou je Poskytovatel a Príjemca, ako i na vztahy vzniknuté z obdobných vztahov.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán, vyplývajúcich z poskytnutia Služby („Predmet zmluvy“) Poskytovatelom Príjemcovi.

I.
Definícia a vymedzenie pojmov
Poskytovatel alebo Poskytovatel služby
Záujemca

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využit služby Poskytovatela a vstúpit do záväzkovo-právneho vztahu s Poskytovatelom, pricom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku;

Kompletne vyplnená objednávka

Záujemcom úplne vyplnená objednávka (zodpovedané a uvedené všetky povinné údaje vyžadované Poskytovatelom oznacené symbolom “*“) nachádzajúca sa na webovej stránke Poskytovatela, pricom týmto odoslaním objednávky Záujemca potvrdil, že:

 • bol oboznámený s VOP v aktuálnom znení, preštudoval si ich obsah, s ich obsahom súhlasil, zaviazal sa ich dodržiavat a postupovat v súlade s nimi,
 • bol jednoznacne a zrozumitelne informovaný pred svojimi úkonmi, ktoré smerovali k uzavretiu tejto Zmluvy o všetkých úkonoch, ktoré musel vykonat pri uzatváraní Zmluvy a o všetkých úkonoch, ktorými sa dajú zistit a opravit chyby, ktoré spôsobil svojimi predchádzajúcimi úkonmi, a to ešte pred odoslaním objednávky, ako i o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
 • bol informovaný, že táto Zmluva bude uložená u Poskytovatela a bude mu dostupná na serveri Poskytovatela, pricom presné umiestnenie mu bude oznámené v Potvrdení o prijatí objednávky, ktoré bude zaslané na jeho schránku elektronickej pošty uvedenú v jeho objednávke,
 • bol oboznámený s príslušnými pravidlami pre doménu, ktorú si objednal, urcené správcami jednotlivých domén
 • bol informovaný, že jazykom ponúkanom na uzavretie zmluvy je slovenský jazyk;

odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky sa Záujemca stáva Príjemcom/Príjemcom služby na úcely tejto Zmluvy;

Príjemca alebo Príjemca služby
 1. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na iný úcel ako na podnikanie alebo na iný úcel ako výkon svojho povolania ci zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (dalej tiež ako „ Spotrebitel “),
 2. fyzická alebo právnická osoba využívajúca Služby na úcely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania ci zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku (dalej tiež ako „ Podnikatel “);
Služba alebo Služby

cinnost Poskytovatela v zmysle Zmluvy spocívajúca v Prenájme strojového casu Servera Poskytovatela pripojeného k sieti Internet v prospech Príjemcu (oznacovaná v týchto všeobecných obchodných podmienkach aj ako „webhostingové služby“) vrátane prevádzkovania priestoru pre webovú stránku, prevádzkovania schránok elektronickej pošty, prevádzkovania databázových systémov pre webovú stránku) v súlade s Kompletne vyplnenou objednávkou a v súlade a za podmienok uvedených v týchto VOP, registrácia a prevádzkovanie domény, služby prenájmu dedikovaných serverov, služby prenájmu virtuálnych serverov, prípadne dalšie služby špecifikované dalej v týchto VOP alebo na webovej stránke Poskytovatela;

Doplnková služba alebo Doplnkové služby

je produkt, ktorý rozširuje možnosti Služby tým, že zvýši množstvo niektorých prostriedkov v rámci Služby( napríklad pocet emailových schránok, pocet databáz, velkost priestoru pre ukladanie dát a podobne)

Server alebo Servery

pocítac trvalo pripojený k internetu, schopný pracovat v reálnom case pre viac užívatelov naraz;

Klientský pocítac

pocítac, ktorý je pripojený k internetu a využíva služby spracovania dát Serverom, vybavený vlastnými programovými prostriedkami pre prístup a interpretáciu spracovaných dát zo Servera;

Prenájom strojového casu

poskytnutie casti výpoctovej kapacity Servera na spracovanie dát a zobrazenie výsledkov spracovania na Klientskom pocítaci; Príjemcovi je v danom okamihu poskytnutá len ciastková kapacita servera v závislosti od využívania daného servera aj inými Príjemcami;

Prevádzkovanie priestoru pre webovú stránku

spracovanie dát Príjemcu, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovatela v prospech Príjemcu;

Prevádzkovanie schránky elektronickej pošty

spracovanie dát - odovzdávanie textových, obrazových správ, odovzdávanie dátových súborov, v rámci Prenájmu strojového casu, programovými prostriedkami Poskytovatela v prospech Príjemcu;

Doménové meno

menný názov www-stránky, ktorý je registrovaný príslušným správcom danej domény najvyššej úrovne.

Dedikovaný server

dedikovaný server - služba prenájmu fyzického serveru vyhradeného pre potreby Príjemcu so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpecovaných infraštruktúrou Poskytovatela

Atribúty

za atribúty služby sa považujú individuálnou dohodou medzi Poskytovatelom a Príjemcom stanovené prevádzkové alebo kvantitatívne podmienky poskytovania služby (napr.. diskový priestor, výkon procesorov, velkost RAM apod.).

Virtuálny server

logicky vymedzený (virtuálny) server prevádzkovaný na fyzickom serveri, na ktorom je zároven prevádzkovaných viac virtuálnych serverov pre viac Príjemcov

Spätná kompatibilita

je vlastnost novšej verzie softvéru, alebo hardvéru pracovat rovnako ako staršia verzia

Infraštruktúra Poskytovatela

technické vybavenie a služby zaistované Poskytovatelom pre prevádzku serverov(ako konektivita, zálohovacie systémy, správa DNS, delegácia IP, obslužné systémy a dalšie).

Klasická registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Príjemcom a SK-NIC, pricom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde.

Zrýchlená registrácia domény .SK

uzavretie zmluvy o doméne medzi Poskytovatelom a SK-NIC, pricom Príjemca má výhradné právo po celé registracné obdobie prevádzkovat doménu na Serveroch alebo kdekolvek inde

Poplatok

odmena patriaca Poskytovatelovi za poskytnuté Služby vypocítaná v Kompletne vyplnenej objednávke, prípadne uvedená v Cenníku Poskytovatela v aktuálnom znení, ku ktorej sa pripocíta zákonom stanovená DPH;

Potvrdenie o prijatí objednávky

potvrdenie, ktoré zašle Poskytovatel na schránku elektronickej pošty urcenú Príjemcom v Kompletne vyplnenej objednávke potvrdzujúce skutocnost, že Poskytovatelovi bola dorucená Kompletne vyplnená objednávka;

Cenník

aktuálny zoznam Poplatkov Poskytovatela zverejnený na webovej stránke Poskytovatela za poskytnutie Služieb

Zákon o elektronickom obchode

zákon c. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebitela a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z. z. v znení zákona c. 160/2005 Z. z.

II.
Objednávka a uzavretie Zmluvy

 

 1. Záujemca vyplna objednávku nachádzajúcu sa na webovej stránke Poskytovatela, v ktorej si zvolí Služby o ktoré má záujem, spôsob platby Poplatkov, splatnost Poplatkov ako i dalšie tam vyžadované údaje.
 2. Záujemca je povinný udávat v objednávke iba pravdivé a aktuálne údaje, za ktoré v plnom rozsahu a bez obmedzení zodpovedá.
 3. Momentom odoslania Kompletne vyplnenej objednávky je Príjemca svojim prejavom vôle viazaný po dobu 1 mesiaca. Poskytovatel je povinný bez zbytocného odkladu, najneskôr v lehote podla predchádzajúceho odseku, zabezpecit Potvrdenie o prijatí objednávky. Pri objednávke služby dedikovaných serverov je Príjemca povinný podla pokynov na stránke objednávku vytlacit a podpísanú zaslat poštou na adresu podla pokynov Poskytovatela. Zmluva sa považuje za uzavretú až ked je tento písomný prejav vôle Záujemcu dorucený Poskytovatelovi.
 4. Poskytovatel si vyhradzuje právo neuzavriet zmluvu so Záujemcom, a to najmä vtedy, ak sú Záujemcom poskytnuté údaje v objednávke zjavne nepravdivé, ak Záujemca neuvedie funkcnú schránku elektronickej pošty, prípadne aj bez udania dôvodu. V tomto prípade Poskytovatel síce zabezpecí Potvrdenie dorucenia objednávky, no zároven najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania Potvrdenia dorucenia objednávky oznámi Záujemcovi, že neprijíma návrh na uzavretie zmluvy. Poskytovatel nie je povinný odôvodnit toto svoje rozhodnutie.
 5. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Poskytovatelovi, zaslaním Potvrdenia o prijatí objednávky zo strany Poskytovatela a nevyužitím postupu Poskytovatela podla odseku 4. tohto clánku.
 6. Po uzavretí Zmluvy, uhradení Poplatku, po splnení dalších prípadných povinností zo strany Príjemcu (napr. po uhradení poplatku, prípadne iného financného záväzku voci tretej osobe za službu spojenú s poskytnutím Služieb alebo dorucením dokumentov potrebných pre zacatie poskytovania Služieb) a po úspešnej registrácii Doménového mena je Príjemcovi zriadená sprevádzkovaná objednaná Služba a získava prístup do vlastného administratívneho rozhrania, odkial spravuje svoje služby a ich rozsah, ako i akékolvek vlastné osobné a kontaktné údaje.
 7. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú, a to na dobu, ktorú si urcil Príjemca v objednávke a za ktorú zaplatil Poplatok. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak na základe výzvy Poskytovatela pred ukoncením predplateného obdobia resp. skôr ak to vyžaduje daná Služba (napr. predlženie platnosti niektorých domén) zašle výzvu k úhrade Poplatku a Príjemca tento Poplatok v Poskytovatelom stanovenej lehote, prípadne podla uváženia Poskytovatela v lehote do konca obdobia pocas ktorého je ešte možné doménové meno alebo službu uhradit, uhradí, predlžuje sa platnost a úcinnost tejto zmluvy o toto dalšie obdobie (opcia). Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca je oprávnený využit opciu aj opakovane. V opacnom prípade budú Služby Poskytovatela pozastavené a Zmluva sa ukoncuje uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá.

 

III.
Registrácia domény a jej prevádzkovanie

 

 1. Poskytovatel zabezpecí pre Príjemcu registráciu domény druhej úrovne na základe platných pravidiel registrácie domén druhej úrovne, ktorých pravidlá, prípadne odkazy na ne sú uvedené na webovej stránke Poskytovatela. Príjemca je povinný oboznámit sa s týmito pravidlami a v prípade, ak nebudú v slovenskom jazyku, zabezpecit si na svoje vlastné náklady ich preklad, za ktorého obsah nezodpovedá. Poskytovatel nezodpovedá za dodržovanie platných pravidiel správcov týchto domén zo strany Príjemcu. Poskytovatel nezodpovedá za budúce zmeny týchto pravidiel alebo iné konanie správcu domény.
 2. Doménové meno si vyberá zásadne Príjemca na základe podmienok a pravidiel stanovených správcom domény. Prednost pri pridelovaní Doménového mena je urcovaná podla poradia žiadosti o zriadenie. Príjemca berie na vedomie že Doménové meno, jeho registrácia alebo užívanie môže prípadne porušovat práva tretích osôb k iným Doménovým menám, ochranným známkam, obchodným znackám, menám a priezviskám, obchodným spolocnostiam, alebo právne predpisy týkajúce sa nekalej sútaže, ochrany osobnosti a pod. Príjemca odoslaním objednávky podla clánku II., ktorá zahrna žiadost o registráciu Doménového mena potvrdzuje, že s vedomím možného porušenia uvedených práv a právnych predpisov vyvinul všetko úsilie, ktoré je možné po nom spravodlivo požadovat, aby zaistil, že registrované Doménove meno nebude tieto práva a právne predpisy porušovat. Príjemca nie je oprávnený Doménove meno užívat, ci umožnit jeho užívanie k úcelom, ktoré sú v rozporu s právnymi predpismi Slovenskej Republiky a nariadeniami Európskej Únie, právami alebo oprávnenými záujmami tretích osôb.
 3. Dokumenty obsahujúce pravidlá registrácie domén sú zverejnené na webovej stránke Poskytovatela v sekcii domény, ak Príjemca nevie dokumenty lokalizovat pred odoslaním objednávky je povinný si ich od Poskytovatela vyžiadat zaslaním emailu na lemonweb [at] lemonweb.sk alebo písomne poštou na adresu sídla spolocnosti.
 4. Príjemca berie na vedomie, že zaplatením registracného poplatku za registráciu zvolenej domény nevzniká nárok na úspešnú registráciu domény. Registrácia / prevod domén druhej úrovne zacína obvykle do 24 hodín, najneskôr však do dvoch pracovných dni od pripísania úhrady za doménu a objednané služby na úcet Poskytovatela a splnení všetkých podmienok pre registráciu (pre tú ktorú doménu môžu byt vyžadované rôzne podmienky, napr. zaslanie výpisu z Obchodného registra, doklad o predmet cinnosti PO a pod). Poplatky za registráciu domény sú zverejnené v Cenníku. O výsledku registracného procesu je Príjemca informovaný Poskytovatelom až po jeho ukoncení. Príjemca berie na vedomie, že možnost registrácie ním objednanej domény je závislé aj od vcasného vykonania dohodnutej platby a dorucením prípadných dalších dokumentov a poskytnutím doplnkových údajov, ak sú takéto údaje požadované správcom príslušnej domény. Príjemca dalej súhlasí s tým, že Poskytovatel nenesie žiadnu zodpovednost v prípade, že je ním zvolené Doménové meno registrované na iného užívatela z dôvodu rýchlejšieho splnenia všetkých nutných podmienok pre vykonanie registrácie. V prípade, že sa nepodarí doménu úspešne zaregistrovat, Príjemca má právo požiadat o inú doménu alebo o vrátenie poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovatela na registráciu domény. V prípade, ak Príjemca zvolí možnost vrátania poplatku v plnej výške znížený o reálne náklady Poskytovatela na registráciu domény, týmto dnom Poskytovatel odstupuje od tejto Zmluvy.
 5. Poplatky za úspešnú registráciu domény sú nevratné. Aj po predcasnom ukoncení hostingu zo strany Príjemcu zostáva doména registrovaná na predplatené obdobie. Príjemca súhlasí, že v prípade predcasného ukoncenia hostingovej služby z jeho strany mu bude vrátený poplatok znížený o reálne náklady na registráciu domény, a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie poskytovatela bezplatne alebo za zníženú cenu.
 6. Poskytovatel si vyhradzuje právo odmietnut registrovat doménu zrýchlenou registráciou bez udania dôvodu, a to najmä, ale nie výlucne v prípade, ak názov domény bude zhodný alebo obdobný s registrovanou alebo s prihlásenou ochrannou známkou zverejnenou vo vestníku Úradu priemyselného vlastníctva SR, ak bude obsahovat prevažnú cast obchodného mena podnikatela, s ktorým Príjemca nemá žiadne personálne ani majetkové prepojenie, dalej ak je Doménové meno v rozpore so právnym poriadkom Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie, alebo s dobrými mravmi, alebo ak je Doménové meno hanlivé, urážlivé, atd.
 7. V prípade, že vznikne spor o Doménové meno z dôvodu používania slovného spojenia, ktoré je predmetom ochrany podla registrovanej ochrannej známky alebo prihlásenej ochrannej známky v registracnom konaní, alebo z dôvodu porušenia zákona používaním názvu domény alebo mena tretej osoby, ktoré je obchodným menom a/alebo ochrannou známkou držitelov, alebo z akéhokolvek iného dôvodu, kde si voci Poskytovatelovi ako vlastníkovi domény bude uplatnovat akékolvek nároky takáto tretia osoba, nakolko doména bola registrovaná na meno Poskytovatela (t. j. formou Zrýchlenej registrácie), je Poskytovatel oprávnený vzdat sa príslušnej domény. Poskytovatel má voci Príjemcovi nárok na úhradu všetkých nákladov a náhradu škody, ktoré vzniknú Poskytovatelovi v súvislosti s uplatnením si práva tretej osoby k takto registrovanej doméne a Príjemca v tejto súvislosti nesie plnú zodpovednost.

 

IV.
Prevádzkovanie Serverov

 

 1. Tento ods. c. 1 clánku IV sa vztahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Ostatných služieb ako najmä, ale nie výlucne, registrácie domén, služieb prenájmu dedikovaných a virtuálnych serverov sa nasledujúce ustanovenia tohto odseku nijakým spôsobom netýkajú. Všeobecná platnost ods. 2 až 7 tohto clánku tým nie je dotknutá. Poskytovatel zaistí nepretržitú prevádzku domény Príjemcu v zmysle Kompletne vyplnenej objednávky vždy s najväcším úsilím o zaistenie ich maximálnej dostupnosti a využitelnosti, t. j. zaistí prístup Prijímatelovi v sieti Internet k www stránkam Príjemcu a možnost aktualizovat obsah www stránok. Poskytovatel dalej zaistí prístup Príjemcu k jeho schránkam elektronickej pošty, resp. presmerovanie správ elektronickej pošty na schránku elektronickej pošty, ktorú si Príjemca zvolí. Príjemca nesie plnú zodpovednost za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb, vrátane osôb, ktoré sú s Príjemcom služby v pracovnoprávnom alebo obdobnom vztahu. Poskytovatel nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu ci tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu ci úpravu už existujúcich záznamov ci Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovatel.
 2. Poskytovatel zodpovedá za škodu spôsobenú Príjemcovi neposkytnutím Služby v rozsahu dohodnutom v Zmluve, alebo neposkytnutím Služby v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami to len do casti ceny Služby podla Cenníka alebo Zmluvy za dobu, pocas ktorej nebola Príjemcovi poskytovaná Služba v rozsahu dohodnutom v Zmluve alebo Služba nebola poskytnutá v kvalite a v súlade so Zmluvou a Podmienkami, ak takto spôsobnú škodu spôsobil alebo mohol spôsobit Poskytovatel.
 3. Príjemca aj Poskytovatel sú oprávnený odstúpit od Zmluvy kedykolvek bez udania dôvodu. V takom prípade Príjemca súhlasí, že v prípade predcasného ukoncenia služby z jeho strany mu bude vrátený alikvotná cast zaplatenej sumy znížená o reálne náklady na registráciu domény a to aj v prípade, že doménu získal v rámci akcie poskytovatela bezplatne alebo za zníženú cenu a znížená o sumu, ktorú už za poskytnuté službu Príjemca zaplatil.
 4. V prípade výpadku alebo poruchy Serverov je Poskytovatel povinný odstránit nefunkcnost v co najkratšom možnom case. V prípade, ak vinou Poskytovatela nebude pocas celého dna (24 hod) zabezpecená dostupnost Služieb minimálne 99,9%, nemá Príjemca nárok na náhradu škody súvisiacu s akýmkolvek výpadkom alebo prerušením poskytovania Služieb, ale iba nárok na kompenzáciu za každý takýto den jeden den prevádzky zdarma. Prevádzkovatel však nezodpovedá za výpadky spôsobené tretími stranami (napr. spolocnostou poskytujúcou internetové pripojenie pre servery Poskytovatela, výpadok el. prúdu, výpadky internetového pripojenia na strane Príjemcu, za výpadky spôsobené nedostupnostou spojenia medzi Príjemcom a Servermi Poskytovatela a pod.), a za výpadky spôsobené zásahom vyššej moci (zemetrasenie, živelná pohroma, požiar, atd.). Za výpadky sa nepovažujú krátke nedostupnosti spôsobené reštartom služieb a nedostupnosti spôsobené nutnou technickou údržbou. Za výpadky sa taktiež nepovažujú výpadky, ktoré spôsobí Príjemca sám a to najmä, ale nie výlucne nevhodnými nastaveniami webhostingových služieb a schránok elektronickej pošty, nesprávne naprogramovanou stránkou alebo neodbornými zásahmi do nastavení služieb.
 5. Prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednost za obsah stránok a schránok elektronickej pošty Príjemcu. Za obsah stránok a obsah domény si Príjemca v plnej miere zodpovedá sám a to bez ohladu na to, ci je doména registrovaná na Príjemcu alebo na Poskytovatela. Poskytovatel nenesie zodpovednost za prípadné ekonomické, priame, nepriame, alebo následné škody a/alebo ušlý zisk Príjemcu v súvislosti s využívaním Služieb na základe Zmluvy, VOP a cenníka. Poskytovatel nenesie žiadnu zodpovednost za porušenie zákona pri využívaní poskytovaných stránok. V prípade akýchkolvek škôd a nákladov vzniknutých uvedením do stavu neodporujúcemu zákonu, Príjemca taktiež zodpovedá za škodu, ktorá týmto konaním Poskytovatelovi vznikla v plnom rozsahu. Príjemca zodpovedá za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do nastavení poskytnutej služby, prípadne za škodu spôsobenú použitím a umiestnením obsahu ktorý umiestni na server v rozpore s cl. V, ods. 3 týchto Podmienok;
 6. Tento ods. c. 6 clánku IV sa vztahuje len na poskytovanie webhostingových služieb. Poskytovatel neprevádzkuje na svojich Serveroch stránky nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky, ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovatela alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, na skladovanie nadmerného množstva hudobných a video súborov (.mp3 , .avi a iné), má Poskytovatel právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb. Poskytovatel môže opätovne aktivovat okamžité prerušenie poskytovania Služieb bez odkladu po odstránení materiálov a Služieb uvedených vyššie zo Servera a dorucení oznámenia Príjemcu o odstránení týchto materiálov. V prípade, ak tak neurobí, je povinný vrátit Príjemcovi alikvotnú ciastku za poskytnuté služby. Ak bude Príjemca umiestnovat takéto materiály na Server opakovane alebo ich odmietne po výzve Poskytovatela bez odkladu odstránit, Poskytovatel má právo od tejto Zmluvy odstúpit. Poskytovatel má v tomto prípade právo zmazat zo svojho Servera všetky dáta týkajúce sa Príjemcovej domény. Príjemca zodpovedá za akúkolvek škodu spôsobenú Poskytovatelovi z dôvodov opísaných v tomto odseku v plnom rozsahu. Poskytovatel má právo pozastavit Príjemcovi služby a/alebo odstúpit od zmluvy v prípade, že Príjemca nadmerne zatažuje servery Prevádzkovatela a tým obmedzuje poskytovanie služieb iným Príjemcom resp. iným používatelom siete Internet. Uvedené sa vztahuje najmä, ale nie výlucne na nadmerné zatažovanie procesoru servera – ak Príjemca vo viac ako po sebe idúcich piatich minútach využíva viac ako 10 % výpoctového výkonu servera (procesora) a/alebo nadmerne zatažuje databázové servery a/alebo nadmerne zatažuje emailové servery a/alebo nadmerne zatažuje prenosové kapacity poskytovatela (prenesie viac ako 100GB dát mesacne)
 7. Príjemca berie na vedomie, že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej casti softvérového alebo hardvérového vybavenia Poskytovatela je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

 

V.
Spolocné ustanovenia pre prevádzkovanie služieb dedikovaných a virtuálnych serverov

 

 1. Príjemca nesie plnú zodpovednost za akékolvek objednávky, zmeny a úpravy, ktoré boli potvrdené z jeho administratívneho rozhrania alebo s použitím alebo zneužitím jemu pridelených alebo ním zvolených prihlasovacích údajov. Príjemca je povinný chránit pridelené alebo zvolené prihlasovacie údaje pred ich zneužitím a neoprávneným prístupom tretích osôb. Poskytovatel nie je nijako zodpovedný za zneužitie prihlasovacích údajov Príjemcu alebo osobných údajov Príjemcu ci tretích strán, na základe ktorých prijal a akceptoval objednávku Služby alebo vykonal akúkolvek požadovanú zmenu ci úpravu už existujúcich záznamov ci Služieb, v prípade ak toto zneužitie nespôsobil Poskytovatel.
 2. Príjemca nesmie využívat služby takým spôsobom, ktorý by viedol k porušeniu práva Poskytovatela alebo tretích strán alebo by mohol zaprícinit znevýhodnenie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných prostriedkov. Príjemca nesmie využívat poskytnuté prostriedky ani takým spôsobom, ktorým by získal neoprávnene zvýhodnenie oproti ostatným užívatelom, alebo takým spôsobom, ktorý by mohol viest k porušeniu nebo poškodeniu prevádzky servera. Za závažné porušení povinností Príjemcu je považované najmä, ale nie výlucne pokus o narušenie bezpecnosti a nepretržitosti prevádzky služby.
 3. Príjemca sa zaväzuje, že nebude na prenajatom virtuálnom alebo dedikovanom serveri prevádzkovat stránky alebo služby a ukladat obsah nasledovného charakteru: warezové stránky, stránky na stahovanie nelegálneho softvéru, hudby a filmov, erotické a porno stránky, chatové stránky, stránky ktorých obsah akýmkolvek spôsobom porušuje platné právne predpisy Slovenskej republiky alebo Európskej únie, ako i dobré mravy. V prípade využívania poskytovaných Služieb Príjemcu vyššie uvedeným spôsobom, prípadne na rozosielanie nevyžiadanej pošty (spamu), ktorými sa porušujú autorské, patentové, priemyselné práva, práva z ochranných známok alebo iné obdobné práva, ktorými sa ohrozuje súkromie a bezpecnost a súkromie pocítacových systémov iných užívatelov siete Internet (napr. prostredníctvom vírusov, generátorov hesiel a pod), ktoré obsahujú akékolvek informácie ohrozujúce alebo poškodzujúce dobé meno Poskytovatela alebo jeho pracovníkov, ktorým sú priamo alebo nepriamo poškodzované práva tretích osôb, Poskytovatel právo na okamžité prerušenie poskytovania Služieb.
 4. Poskytovatel sa zaväzuje, že zaistí nepretržitú prevádzku objednaných služieb virtuálneho alebo dedikovaného servera vždy s najväcším úsilím, ktoré je možné za daných okolností vyvinút, tak aby zaistil ich maximálnu dostupnost a využitelnosti. V prípade, že Príjemca nemá objednanú a úhradu službu zálohovania dát Poskytovatel nezodpovedá za stratu dát spôsobenú hardvérovou, softvérovou alebo inou nepredvídatelnou chybou.
 5. Poskytovatel je oprávnený obmedzit ci úplne pozastavit poskytovanie služieb, v prípade, že tým odvráti vzniku alebo zabráni trvaniu stavu, ktorý spôsobuje škodu Poskytovatelovi alebo tretím stranám (najmä, ale nie výlucne obmedzovanie ostatných užívatelov pri využívaní zdielaných atribútov a služieb a/alebo bezpecnostné rizika ako je phising). Poskytovatel až do doby zaistenia nápravy Príjemcom neporušuje svoje povinnosti podla cl. V, ods. 4.
 6. Poskytovatel je oprávnený obmedzit služby v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je definovaný odbornými zamestnancami Poskytovatela, v prípade nutných technických zásahov ako sú najmä, ale nie výlucne aktualizácia software na serveroch, na ktorých sú prevádzkované virtuálne servery, pripadne aktualizácia alebo výmena a údržba infraštruktúry poskytovatela, ktorú využívajú dedikované aj virtuálne servery. Zákazník súhlasí že v prípade nutnosti aktualizácie niektorej casti systému (operacný systém, casti operacného systému, programové vybavenie servera) je vždy uprednostnená bezpecnost pred spätnou kompatibilitou.

 

VI.
Ustanovenia týkajúce sa len virtuálnych serverov

 

 1. Službou prenájmu virtuálneho serveru poskytuje Poskytovatel Príjemcovi možnost využití casti výpoctových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpecovaných infraštruktúrou Poskytovatela. Atribúty sú stanovené z casti ako vyhradené pro potreby Príjemcu (výkon procesoru, velkost pamäti, diskový priestor atd.) a scasti ako zdielané (pocty diskových operácií, sietová prevádzka a pod.), ktoré Príjemca používa zároven s ostatnými užívatelmi. Miera možnosti využití zdielaných atribútov Príjemcu je pritom limitovaná mierou využívania zdielaných atribútov ostatnými Príjemcami. Presne špecifikácia vyhradených prostriedkov pre jednotlivé ponúkané virtuálne servery je uvedená na stránke poskytovatela v sekcii Virtuálne servery.
 2. Služby virtuálnych serverov zabezpecované infraštruktúrou Poskytovatela sú vždy zdielané, pokial sa písomne nedohodnú zmluvné strany na inom riešení, pricom presne vymenujú vyhradené služby z infraštruktúry (ako je vyhradená konektivita, individuálne zálohovacie riešenie a pod.).
 3. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovatel žiadnym spôsobom nerucí za technické ci iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor virtuálneho serveru sám umiestnil. Poskytovatel zároven nezarucuje funkcnost Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom priestore virtuálneho serveru. Príjemca zároven berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovatel zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod celého serveru Poskytovatela, má Poskytovatel právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, ci Virtuálneho Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby virtuálneho serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutocnenej prevádzky, a Poskytovatel môže od Príjemcu vymáhat náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 4. Poskytovatel odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovatela, ktoré si Príjemca pri objednaní služby objednal. Správa aplikácii je Zákazníkovi umožnená pomocou on-line rozhrania, urceného Poskytovatelom. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovatela je zarucená funkcnost celého serveru Poskytovatela a jeho pripojení k sieti Internet. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii v priestoru virtuálneho serveru. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovatela. Poskytovatel nenesie žiadnu zodpovednost za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii ci celého Príjemcovho virtuálneho serveru. Vady vzniknuté na HW celého serveru (a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovatel vždy bez zbytocného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby virtuálneho serveru Príjemcovi.

 

VII.
Ustanovenia týkajúce sa len dedikovaných serverov

 

 1. Službou prenájmu dedikovaného serveru poskytuje Poskytovatel Príjemcovi možnost využitia výpoctových prostriedkov fyzického serveru so stanovenými atribútmi a rozsahom služieb zabezpecovaných infraštruktúrou Poskytovatela. Atribúty sú stanovené z casti ako vyhradené.
 2. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovatel žiadnym spôsobom nerucí za technické ci iné problémy spôsobené prevádzkou aplikácií, ktoré si Príjemca na svoj priestor dedikovaného serveru sám umiestnil. Poskytovatel zároven nezarucuje funkcnost Príjemcom dodaných aplikácii na poskytnutom dedikovanom serveri. Príjemca zároven berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, že Poskytovatel zistí prevádzku aplikácie, ktorá ohrozuje hladký chod infraštruktúry Poskytovatela, má Poskytovatel právo okamžite zastavit prevádzku takej aplikácie, ci dedikovaného Serveru, ktorý problémy spôsobuje, až do odstránenia príciny problému Príjemcom. V prípade prerušenia prevádzky služby dedikovaného serveru Príjemca nemá nárok na akúkolvek kompenzáciu neuskutocnenej prevádzky, a Poskytovatel môže od Príjemcu vymáhat náhradu vynaložených nákladov na odstránenie takéhoto stavu prípadne vzniknutú škodu.
 3. Poskytovatel odovzdá Príjemcovi novozriadenú službu v plne funkcnom stave, a to vrátane všetkých aplikácii z ponuky Poskytovatela, si Príjemca pri objednaní služby objednal. Príjemca berie na vedomie a súhlasí s tým, že zo strany Poskytovatela je zarucená funkcnost celého serveru co sa týka hardvérového, nie však softvérového vybavenia. Príjemca je sám zodpovedný za správne prevedenú správu ním zvolených aplikácii a operacného systému na dedikovanom serveri. V prípade problémov má Príjemca nárok na prevedenie servisného zásahu reštart servera zo strany Poskytovatela. Poskytovatel nenesie žiadnu zodpovednost za škody vzniknuté Príjemcovi v dôsledku jeho neodborného zásahu do prevádzkovaných aplikácii ci celého Príjemcovho dedikovaného serveru. Vady vzniknuté na hardvéri celého serveru a/alebo na spojovacej sieti odstráni Poskytovatel vždy bez zbytocného odkladu tak, aby v najvyššej možnej miere zaistil neustálu prevádzku služby dedikovaného serveru Príjemcovi.

 

VIII.
Zmena ponuky Poskytovatela a zmena zmluvných dojednaní pocas trvania Zmluvy

 

 1. Poskytovatel je oprávnený zmenit aktuálnu ponuku poskytovaných Služieb vrátanie Poplatkov alebo parametrov poskytovaných Služieb (vrátane Služieb už existujúcich), a to s úcinnostou voci Príjemcovi od dalšej splatnosti Poplatku a/alebo uhradením Poplatku po zmenení podmienok Poskytovanej Služby, pricom Príjemcovi, ktorý má uhradený Poplatok, zostávajú zachované podmienky poskytovania Služieb do splatnosti dalšieho Poplatku v pôvodnom rozsahu. Vykonaním úhrady Poplatku v zmenenom rozsahu za poskytované Služby vyjadruje Príjemca svoj súhlas s poskytovaním Služieb podla aktuálne platnej (teda zmenenej ponuky) pre túto službu.
 2. Poskytovatel je oprávnený úplne, alebo ciastocne odobrat Službu zo svojej ponuky. Príjemca, ktorý Službu odobratú z ponuky Poskytovatela využíva, má nárok na jej poskytovanie v pôvodnom rozsahu do splatnosti dalšieho Poplatku, nie však na jej úpravy, rozšírenie, ci zmeny. Poskytovatel môže Príjemcu vyzvat k zmene Služby podla svojej aktuálnej ponuky k urcitému dátumu, po uplynutí ktorom bude poskytovanie takejto služby ukoncené. O krokoch a postupoch opísaných v prvej vete tohto clánku bude Poskytovatel informovat v dostatocnom predstihu na svojej webovej stránke.
 3. Príjemca je oprávnený pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy menit Služby v rozsahu, v akom to Poskytovatel umožnuje, a to po vzájomnej dohode a po prehodnotení zaplateného Poplatku za doterajšie Služby a požadované nové Služby. Prednostne sa však Príjemca zaväzuje požadovat zmeny poskytovaných Služieb ku dnu splatnosti dalšieho nasledujúceho Poplatku, a to s dostatocným predstihom, aby Poskytovatel mohol technicky vykonat zmenu využívania poskytovaných Služieb.

 

IX.
Platobné podmienky

 

 1. Príjemca sa zaväzuje zaplatit Poskytovatelovi Poplatok, a to v rozsahu a vo výške stanovenej v Kompletne vyplnenej objednávke, inak v rozsahu a vo výške uvedenej v Cenníku, ktorý je verejne dostupný na webovej stránke Poskytovatela. Pokial nie je v objednávke, alebo v Cenníku stanovená splatnost Poplatku, lehota splatnosti poplatku je spravidla 1x rocne dopredu.
 2. Súcastou Potvrdenia o prijatí objednávky bude taktiež tzv. proforma faktúra znejúca na výšku Poplatku, ktorá má splatnost 14 dní. Do 14 dní po uhradení proforma faktúry Prijímatelom Poskytovatel vystaví a odošle Príjemcovi úctovný doklad. Zaplatením Poplatku sa rozumie pripísanie Poplatku na úcet Poskytovatela uvedený na webovej stránke Poskytovatela v plnej výške a so správnym variabilným symbolom. Poplatok je povinný Príjemca platit bezhotovostným prevodom v prospech jedného z úctov Poskytovatela uvedeného na webovej stránke Poskytovatela spolocne s uvedením správneho variabilného symbolu uvedeného v proforma faktúre. Platba poštovými poukážkami sa vylucuje a prípadná úhrada prostredníctvom poštovej poukážky, zmenkou alebo šekom sa nepovažuje za uhradenie Poplatku.
 3. Poskytovatel 14 dní pred ukoncením predplateného obdobia prípadne skôr ak to vyžaduje daná služba (napr. predlženie platnosti niektorých domén) zašle e-mailom Príjemcovi výzvu k úhrade spolocne s proforma faktúrou, ktorá je splatná 14 dní. Ustanovenia odseku 2. tohto clánku sa v tomto prípade použijú primerane. V prípade že predmetom výzvy je predlžovací poplatok za doménu a nie je uhradený do 14 dní od odoslania tejto výzvy, Poskytovatel nenesie žiadnu zodpovednost za úspešný proces predlženia domény. Príjemca taktiež nemá nárok na prípadné náhrady spojené so získaním takejto domény spät do vlastníctva Príjemcu, ak bola už obsadená iným užívatelom. Poskytovatel si vyhradzuje právo upravovat výšku Poplatku pocnúc splatnostou dalšieho Poplatku. O tejto skutocnosti bude v dostatocnom predstihu informovat Príjemcu. Ustanovenia clánku 5. týchto VOP platia primerane. V prípade neuhradenia poplatku do 20 dni od splatnosti ma Poskytovatel právo odstránit všetky dáta Príjemcu so svojich zariadení.
 4. Poskytovatel je povinný vrátit Príjemcovi Poplatok, resp. jeho pomernú cast iba v prípade, ak nemôže zabezpecit Službu v dlžke, kvalite a parametroch daných týmito VOP a ani ako protihodnotu vrátenia zaplatenej pomernej casti Poplatku si Príjemca nevyberie inú Službu podla jeho vlastného výberu poskytovanú Poskytovatelom v tejto výške.
 5. V prípade omeškania s uhradením Poplatku viac ako 7 dní odo dna splatnosti Poplatku a/alebo iného financného záväzku , Poskytovatel je oprávnený pozastavit poskytovanie Služieb až do úplného uhradenia Poplatku a/alebo iného financného záväzku s právom úctovat poplatok za opätovnú aktiváciu Služieb. Poskytovatel je v takomto prípade oprávnený deaktivovat aj Služby pre dlžného Príjemcu, ktoré sú upravené inou zmluvou o poskytovaní služieb informacnej spolocnosti.
 6. V prípade neuhradenia Poplatku za doplnkovú službu viac ako 7 dní odo dna splatnosti Poplatku, Poskytovatel je oprávnený pozastavit všetky Služby k doméne, pre ktorú je doplnková služba urcená. V prípade že Príjemca nemá záujem o dalšie poskytovanie doplnkovej služby je povinný najneskôr 5 dní pred splatnostou informovat Poskytovatela o tejto skutocnosti.
 
 
X.
Alternatívne riešenie sporov
 
 
 1. Príjemca - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Príjemca – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Príjemca – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. E-mailový kontakt na Poskytovateľa je lemonweb [at] lemonweb.sk. Príjemca – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Príjemcom - spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Príjemcu - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.
 2. Príjemcovia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Príjemca - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Príjemca - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Príjemca - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 
XI.
Spracúvanie a ochrana osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť ich bezpečnosť alebo funkčnosť. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa týchto pravidiel.

 

XII.
Spolocné a záverecné ustanovenia

 

 1. Právne vztahy z tejto Zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podla § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pricom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednost ustanovenia tejto Zmluvy a týchto VOP. Pre právne vztahy vyplývajúce zo Zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol Príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.
 2. Poskytovatel je oprávnený jednostranne tieto VOP zmenit. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Poskytovatel oznamuje zmenu VOP na svoje webovej stránke, pricom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za dorucené Príjemcovi pätnástym dnom odo dna zverejnenia nových VOP na webovej stránke Poskytovatela.
 3. Neoddelitelnú súcast tejto Zmluvy tvoria: Kompletne vyplnená objednávka, tieto VOP a Cenník.
 4. Poskytovatel je oprávnený poskytovat zlavy na služby alebo domény podla svojho uváženia, prípadne ich poskytnút v rámci marketingovej akcie zadarmo. Na zlavu alebo doménu a/alebo službu nie je právny nárok a nie je možné ich vymáhat súdnou cestou. Jednotlivé akcie nie je možné kombinovat s dalšími akciami a doplnkovými zlavami. Všetky zlavy sa uplatnujú z platných cenníkových cien.
 5. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že po odstúpení od Zmluvy spôsobujúcom jej zánik, zostáva zachovaná platnost a úcinnost ustanovení týkajúcich sa Poplatkov a sankcií. Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení dohodli, že nie sú povinné vrátit si plnenia poskytnuté pred zánikom Zmluvy.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Príjemca nie je oprávnený previest bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovatela žiadne práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy a VOP na tretiu osobu. Za prevod práv a povinností sa považuje aj zmena v mene a priezvisku pri fyzických osobách alebo obchodnom mene/názvoch subjektov pri právnických osobách Príjemcu služby v administratívnom rozhraní na správu služieb. Formu poskytnutého súhlasu urcuje Poskytovatel. V prípade udelenia súhlasu Poskytovatela je tento oprávnený vyúctovat a Príjemca sa zaväzuje uhradit poplatok za spracovanie zmeny údajov u jednotlivých správcov domén, ak správca domény takýto poplatok vyžaduje vo výške aktuálne zverejnenej v Cenníku.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzájomná komunikácia prebieha výlucne formou elektronickej komunikácie, a to prednostne formou správ elektronickej pošty. Za týmto úcelom Príjemca v plnom rozsahu zodpovedá za funkcnost svojej schránky elektronickej pošty uvedenej v Kompletne vyplnenej objednávke. Všetky informácie, ktorých odoslanie preukáže v prípade sporu Poskytovatel, sa považujú za riadne dorucené, a to pocnúc piatym dnom odo dna odoslania takejto informácie.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovatel má právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti Príjemcu aj v prípade, ak sa na toto porušenie vztahuje zmluvná pokuta, aj presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že zavinenie Príjemcu nemá vplyv na jeho povinnost zaplatit v tejto Zmluve dojednanú zmluvnú pokutu.
 9. Zmluvné strany sa podla ustanovenia § 263 Obchodného zákonníka dohodli na vylúcení pôsobnosti § 385 Obchodného zákonníka.
 10. Ustanovenie platné pre Podnikatelov: Zmluvné strany sa podla ustanovenia § 5 ods. 7 Zákona o elektronickom obchode dohodli na vylúcení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.
 11. V zmysle § 263 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že odchylne od ustanovenia § 330 Obchodného zákonníka je Poskytovatel oprávnený v prípade, ak Príjemcom poskytnuté plnenie nestací na splnenie všetkých resp. celého splatného záväzku Príjemcu, urcit, ktorý záväzok resp. jeho cast je Príjemcom splnená. Ak Poskytovatel nerozhodne odlišne, platí, že akékolvek plnenie obdržané v rámci tejto Zmluvy Poskytovatelom sa použije na uspokojenie jeho pohladávok v nasledovnom poradí: 1. akékolvek náklady spojené s vymáhaním pohladávky, 2. úroky z omeškania, 3. zmluvné pokuty a náhrada škody, 4. istina pohladávky.
 12. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky tejto Zmluvy v súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlasuje Poskytovatelovi predlženie premlcacej lehoty všetkých práv a nárokov Poskytovatela z tejto Zmluvy na dobu 10 rokov od doby, kedy zacne plynút.
 13. Príjemca, jeho právny nástupca, dedic alebo zákonný zástupca a pod., je povinný oznámit Poskytovatelovi bez zbytocného odkladu zmenu všetkých dôležitých údajov o svojej osobe, najmä však zmenu adresy sídla, miesta podnikania alebo bydliska, zmenu štatutárneho zástupcu, bankového úctu, z ktorého sú uskutocnované platby, rozhodnutie o jeho zrušení, jeho splynutie s inou spolocnostou, vstup do likvidácie, úpadok, zacatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo ukoncenia podnikania a pod.. V prípade zrušenia spolocnosti (Príjemcu) alebo vstupu spolocnosti (Príjemcu) do likvidácie, alebo v prípade ak je Príjemca v úpadku, alebo bol podaný návrh na zacatie konkurzného konania, alebo bolo vyhlásené konkurzné konanie na majetok Príjemcu, alebo v prípade ak Príjemca ukoncí podnikanie, alebo u fyzickej osoby pri úmrtí, alebo strate spôsobilosti a pod., dochádza k predcasnému ukonceniu Zmluvy s okamžitou úcinnostou a financné vyrovnanie sa uskutocní s právoplatnými dedicmi, ktorí si k tomuto uplatnia nárok.
 14. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, urcité a zrozumitelné a zaväzujú sa ich plnit. VOP strácajú platnost a úcinnost dnom nadobudnutia platnosti a úcinnosti nových VOP. Všetky Zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie Služieb zo strany Poskytovatela, ktoré boli uzatvorené pred úcinnostou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a úcinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za Zmluvu podla týchto VOP.
 15. Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednost pre znením VOP vyhotovených v akomkolvek inom jazyku.
 16. Príjemca odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.
 17. Definícia obsahu slov a slovných spojení zacínajúcich v texte tejto zmluvy a vo VOP velkým písmenom je definovaná v clánku I. VOP
 18. Tieto VOP v plnom rozsahu nahradzujú doteraz platné a úcinné VOP. Tieto VOP boli zverejnené na webovej stránke www.lemonweb.sk a nadobúdajú platnost a úcinnost 9.11.2010