Spoločnosť Lemonweb s.r.o., 333, Matúškovo 925 01, IČO: 46 424 849, zastúpená konateľom - Róbert Kubovics, kontaktné údaje: e-mail: lemonweb [at] lemonweb.sk tel.: +421 911 421 404 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so splnením informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné uzavrieť kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo resp. inú zmluvu o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: Lemonweb s.r.o.
Sídlo: 333, Matúškovo 925 01
IČO: 46 424 849
Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 28392/T
Zastúpený: Róbert Kubovics - konateľ
Kontaktné údaje: e-mail: lemonweb [at] lemonweb.sk, tel.: +421 911 421 404 

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: uzatvorenie kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo resp. inej zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Účel: zasielanie notifikácií, noviniek, a pod.

Právny základ:

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov – oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať zákazníkov prostredníctvom marketingových správ o cenových ponukách a taktiež marketingová komunikácia so zákazníkom (v prípade existencie zmluvného vzťahu) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. V súlade so zásadou proporcionality, prevádzkovateľ dospel k záveru, že informovať zákazníkov prostredníctvom notifikácií o novinkách a inováciách tovaru resp. viesť s nimi marketingovú komunikáciu (v segmente tovarov, o ktorý zákazník prejavil záujem), prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby a to konkrétne spracúvania emailovej adresy dotknutej osoby. K spracúvaniu emailovej adresy prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia na jeho ochranu.

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže prevádzkovateľ po uzatvorení zmluvy, zmluvy o dielo resp. inej zmluvy na základe oprávneného záujmu spracúvať osobný údaj emailovú adresu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu zákazníka marketingové informácie o poskytnutom tovare.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a Nariadeniu.

 

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

 

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Externý účtovník:

Obchodné meno: PRoFEA s.r.o.
Sídlo: 925 41 Kráľov Brod 376
IČO: 45349207
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 24857/T
Zastúpený: Veronika Szarková - konateľ, Ing. Štefan Mészáros - konateľ

Sprostredkovateľ:

Obchodné meno: SuperFaktura, s.r.o.
Sídlo: Pri Suchom mlyne 6, 81104 Bratislava
IČO: 46655034
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 81403/B
Zastúpený: Mgr. Peter Pech - konateľ, Ing. Branislav Šimo  - konateľ, Tomáš Petrovič - konateľ

Obchodné meno: EXO TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Sídlo: Košická 6, 821 09 Bratislava
IČO: 36485161
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR Okresného súdu v Bratislave I vložka číslo 120490/B oddiel Sro.
Zastúpený: Bc. Július Dlugolinský - konateľ

Obchodné meno: Webglobe – Yegon, s.r.o.
Sídlo: Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 36306444
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 59027/B
Zastúpený: Ing. Igor Strečko - Konateľ, Imrich Koller - Konateľ

Obchodné meno: WebSupport, s.r.o.
Sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava,
IČO: 36421928
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: OR Mestského súdu Bratislava III, odd.: Sro, vložka č. 63270/B
Zastúpený: Ing. Tomáš Klempai - konateľ, Sara Maria Laurell - konateľ, Daniel Erik Johansson - konateľ

Obchodné meno: Ing. Ivan Šuster SUSTER-WEB
Sídlo: 04415 Vyšná Myšľa, Severná 181 
IČO: 45571325
Právna forma: živnosť
Zapísaný: Okresný úrad Košice - okolie, Číslo živnostenského registra: 830-14799
Zastúpený: Ing. Ivan Šuster

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

 

4. Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany) alebo zmluvy o dielo (napr. podľa § 646 a nasl. Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov, v rámci ktorej môže objednávateľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady diela, prípadne v rámci dlhšej záručnej doby poskytnutej objednávateľovi); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

 

5. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu lemonweb [at] lemonweb.sk, telefónne číslo +421 911 421 404, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.