Spoločnosť Lemonweb s.r.o., 333, Matúškovo 925 01, IČO: 46 424 849, zastúpená konateľom - Róbert Kubovics, kontaktné údaje: email: lemonweb [at] lemonweb.sk, tel.: +421 911 421 404 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: Lemonweb s.r.o.
Sídlo: Matúškovo 333, Matúškovo 925 01
IČO: 46424849
Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný: Obchodný register SR vedený Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo: 28392/T
Zastúpený: Róbert Kubovics - konateľ    
kontaktné údaje: e-mail:  lemonweb [at] lemonweb.sk, tel.: +421 911 421 404

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

3. Doba uchovávania osobných údajov 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 

4. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu lemonweb [at] lemonweb.sk, telefónne číslo +421 911 421 404, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

Za účelom zasielania marketingových správ a ponúk záujemcom o takúto službu, prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)
 
Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield)

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield.