Čo je open source
Čo je open source a prečo by podnikatelia mali zvážiť jeho využitie? Tento článok ponúka vysvetlenie konceptu open-source, jeho výhody a ukážky úspešných projektov, ktoré vznikli a sú plne k dispozícii aj vám.

Čo sa z článku dozviete?

 • Čo je Open-source softvér, jeho výhody, bezpečnosť, história a na akých základných princípoch stojí?
 • Či je Open-source softvér vždy zadarmo?
 • 10 najúspešnejších a overených Open-source projektov, ktoré aj my používame a odporúčame

Obsah článku

Čo je open-source softvér?

Open-source softvér je typ softvéru, ktorého zdrojový kód je verejne prístupný. To znamená, že každý môže voľne prezrieť, upraviť a vylepšiť kód podľa svojich potrieb. Princíp open-source sa zakladá na myšlienke spolupráce a transparentnosti. Tieto projekty sú zvyčajne spravované a vylepšované komunitou dobrovoľníkov. V slovenčine sa tiež môžete stretnúť s pojmom softvér s otvoreným zdrojovým kódom.

Pri open-source softvéri existuje tiež licenčný model, ktorý špecifikuje, ako môže byť softvér distribuovaný a aké úpravy sú povolené. Medzi známe open-source licencie patria napríklad GNU General Public License (GPL), MIT License, Apache License a mnoho ďalších.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom má mnoho výhod nielen pre používateľov, samotných  vývojárov ale aj pre celú spoločnosť. Niektoré z týchto výhod môže čerpať aj váš biznis. Predstavíme ich ako.

Krátka história Open-source softvéru

Až do polovice 70. rokov 20. storočia sa počítačový kód považoval za implicitnú súčasť fungovania počítačového hardvéru a nie za jedinečné duševné vlastníctvo podliehajúce autorskoprávnej ochrane. Organizácie programovali svoj vlastný softvér a zdieľanie kódu bolo bežnou praxou.

1960-1970: Zdieľanie kódu bol bežný

V raných dňoch počítačovej vedy a programovania, bolo bežné, že sa zdrojový kód zdieľal medzi vývojármi a výskumnými inštitúciami. Tento zdieľaný kód bol často súčasťou operačných systémov a programovacích jazykov.

1983: Projekt GNU

Richard Stallman, významný programátor v MIT, spustil Projekt GNU s cieľom vytvoriť úplne voľný operačný systém. Stallman tiež založil Free Software Foundation a vytvoril GNU General Public License (GPL), ktorá umožnila užívateľom kopírovať, upravovať a distribuovať softvér.

1991: Linux

Linus Torvalds, fínsky študent, začal pracovať na jadre operačného systému, ktorý sa stal známym ako Linux. Linux bol vytvorený pod licenciou GPL a stal sa jedným z najznámejších príkladov open-source softvéru.

1998: Vznik termínu "open-source"

Po vydaní web prehliadača Netscape Navigator ako open-source, skupina ľudí založila Open Source Initiative (OSI). Táto iniciatíva definovala "open-source" a vytvorila licenčné štandardy. Toto bolo kľúčové pre šírenie konceptu open-source v obchodnej sfére.

2000 - 2010: Rozšírenie open-source

V prvej dekáde 21. storočia sa open-source softvér stáva čoraz bežnejším, vďaka čomu sa stal základným kameňom pre mnohé technologické inovácie a startupy. Projekty ako Apache, MySQL a PHP stali kľúčovými technológiami pre web a vývoj softvéru.

2010 - súčasnosť: Dominancia open-source

V súčasnej dobe sú open-source technológie kľúčovou súčasťou mnohých oblastí technológie, od operačných systémov (Linux, Android), cez databázové systémy (PostgreSQL, MongoDB), až po vývojové nástroje a jazyky (Git, Python). Tieto technológie sú kritické pre fungovanie internetu a mnohých softvérových a hardvérových produktov. Open-source filozofia a model sa stali takmer štandardom v softvérovom inžinierstve a pokračujú vo vytváraní základu pre budúce inovácie.

Základné princípy Open source

Ako je vyššie spomenuté, Open Source Initiative je známy najmä svojím definovaním termínu "open-source" a vytváraním licenčných štandardov pre open-source softvér. Tieto štandardy sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s desiatimi základnými princípmi open-source, ako je slobodná redistribúcia a prístup k zdrojovému kódu.

Webstránka Open Source Initiative
Webstránka Open Source Initiative

Open Source Initiative (OSI) je nezisková organizácia založená v roku 1998 s cieľom podporovať a propagovať open-source softvér. Je to globálna komunita, ktorá sa snaží zabezpečiť, že open-source softvér je voľne dostupný, aby mohol byť ďalej vylepšovaný a rozšírený komunitou užívateľov a vývojárov. Organizácia OSI definuje desať základných princípov open-source softvéru. Tieto princípy sú zahrnuté vo všetkých licenciách schválených OSI:

 1. Slobodné redistribúcia: Licencia nemôže obmedzovať, kto môže redistribuovať softvér.
 2. Zdrojový kód: Musí byť zahrnutý alebo ľahko dostupný.
 3. Povolené odvodené práce: Licencia musí povoliť modifikácie a odvodené práce a musí povoliť ich distribúciu za rovnakých podmienok ako licenciu na originálny softvér.
 4. Integrita autorového zdrojového kódu: Licencia môže obmedziť distribúciu zdrojového kódu v modifikovanej forme iba ak umožňuje distribúciu "patch" súborov s originálnym zdrojovým kódom.
 5. Žiadna diskriminácia osôb alebo skupín: Licencia nemôže diskriminovať žiadnu konkrétnu osobu alebo skupinu osôb.
 6. Žiadna diskriminácia oblastí použitia: Licencia nemôže obmedzovať, kde, kedy alebo ako môže byť softvér použitý.
 7. Distribúcia licencie: Práva pridružené k programu musia byť platné pre všetkých, kto ho dostane, bez nutnosti vykonania ďalšej licencie.
 8. Licencia nesmie byť konkrétna pre produkt: Licencia nemôže byť obmedzená na jeden konkrétny produkt.
 9. Licencia nesmie obmedzovať iný softvér: Licencia nemôže klásť obmedzenia na iný softvér, ktorý je distribuovaný s licencovaným softvérom.
 10. Licencia musí byť technologicky neutrálna: Žiadna časť licencie nemôže byť závislá na konkrétnej technológii alebo štýle rozhrania.

Tieto zásady sú základom filozofie open-source a sú navrhnuté tak, aby podporovali transparentnosť, prístupnosť, spoluprácu a komunitu.

Výhody používania open-source

 • Nízke náklady: Open-source softvér je zvyčajne bezplatný alebo má veľmi nízke licenčné poplatky v porovnaní s komerčným softvérom. To môže výrazne znížiť náklady na IT pre podnik.
 • Prispôsobiteľnosť: Keďže zdrojový kód je verejne dostupný, podniky môžu prispôsobiť softvér svojim špecifickým potrebám.
 • Bezpečnosť a transparentnosť: Bezpečnostné chyby môžu byť rýchlejšie identifikované a opravené, keďže kód je dostupný pre širokú komunitu. Takisto je možné presne vidieť, ako softvér funguje, čo zvyšuje dôveru v jeho bezpečnosť.
 • Inovácia a rýchly vývoj: Open-source projekty často profitujú z aktívnej komunity vývojárov, ktorí prispievajú k rýchlemu vývoju a inováciám.
 • Nezávislosť od dodávateľa: Open-source softvér eliminuje riziko, že dodávateľ skrachuje alebo zmení svoje podmienky. Podnik môže pokračovať v používaní a vývoji softvéru aj bez pôvodného dodávateľa.
 • Výber technológie: Open-source technológie majú často širokú podporu a integráciu s inými technológiami, čo umožňuje podnikom vybrať najlepšie riešenie pre ich potreby, bez obmedzenia na jedného dodávateľa.
 • Udržateľnosť: Vďaka širokej komunite a prístupnosti zdrojového kódu, open-source softvér je často dlhodobejšie a udržateľnejšie riešenie.
 • Vzdelanie a podpora: Existuje veľa dostupných zdrojov pre vzdelávanie a podporu v rámci open-source komunity, vrátane dokumentácie, fór a návodov.
 • Kompatibilita a štandardizácia: Open-source softvér často podporuje štandardy otvorených dát a kompatibility, čo zjednodušuje integráciu s inými systémami a softvérom.

Aj keď open-source softvér prináša mnoho výhod, stále je potrebné zvážiť aj možné výzvy a riziká, ktoré sú spojené s používaním. O nich si napíšeme v ďalšej časti tohto článku.

Význam Open source pre bezpečnosť na internete

Open-source softvér má veľký vplyv na bezpečnosť na internete a môže to byť pre bežných používateľov veľmi dôležité. Predstavte si open-source softvér ako auto, ktorého kapotu môžete otvoriť a prezrieť si všetky časti motora. Ak je niečo v neporiadku, môžete to vidieť a opraviť. V prípade softvéru znamená open-source, že vývojári a užívatelia môžu skontrolovať "motor" programu - jeho zdrojový kód.

Transparentnosť softvéru

Toto je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti na internete. Keďže mnoho ľudí môže skúmať zdrojový kód, pravdepodobnosť, že sa nájdu a opravia bezpečnostné chyby, je vyššia. Je to ako keby ste mali tisíce mechanikov po celom svete, ktorí kontrolujú a opravujú váš motor - v tomto prípade program alebo softvér.

Zvýšená dôvera v softvéru

Tým open-source softvér zvyšuje dôveru. Keďže zdrojový kód je voľne dostupný, viete presne, čo softvér robí a nemusíte sa spoliehať len na tvrdenia vývojára. To je ako keby výrobca auta poskytol detailné návody a špecifikácie pre všetky súčasti auta - takže viete presne, ako funguje a môžete sa rozhodnúť, či mu dôverujete.

Všeobecne platí, že open-source softvér môže prispieť k bezpečnejšiemu internetu tým, že umožňuje väčšiu kontrolu, transparentnosť a spoluprácu pri hľadaní a odstraňovaní bezpečnostných hrozieb.

Komerčný vs. bezplatný vs. Open-source softvér

Komerčný softvér

Niektoré softvéry majú zdrojový kód, ktorý môže upravovať len osoba, tím alebo organizácia, ktorá ho vytvorila a má nad ním výhradnú kontrolu. Tento druh softvéru sa nazýva "proprietárny" alebo "softvér s uzavretým zdrojovým kódom".

Jednoducho povedané komerčný softvér. Iba pôvodní autori proprietárneho softvéru môžu tento softvér legálne kopírovať, kontrolovať a meniť. Aby mohli používatelia počítača používať proprietárny softvér, musia súhlasiť (zvyčajne podpísaním licencie pri prvom spustení tohto softvéru), že nebudú so softvérom robiť nič, čo autori softvéru výslovne nepovolili. Microsoft Office a Adobe Photoshop sú príkladmi proprietárneho softvéru.

Bezplatný softvér

Bezplatný softvér, často označovaný termínom "freeware", je softvér, ktorý je k dispozícii na stiahnutie a používanie bez finančných nákladov. Je dôležité zdôrazniť, že "bezplatný" sa tu vzťahuje na cenu, nie na obmedzenia týkajúce sa práv a licencií.

Bezplatný softvér môže byť uzavretý alebo otvorený. Uzavretý (alebo proprietárny) bezplatný softvér obvykle neumožňuje prístup k zdrojovému kódu a nemôže byť upravovaný alebo distribuovaný. Otvorený bezplatný softvér, na druhej strane, poskytuje prístup k zdrojovému kódu a umožňuje úpravy a distribúciu podľa licenčných podmienok. Dôležité je byť opatrným pri stiahnutí bezplatného softvéru, pretože niektoré môžu obsahovať nežiaduce alebo škodlivé súbory, ako napríklad malware. Vždy je dobré používať dôveryhodné zdroje a skontrolovať hodnotenia a recenzie softvéru pred jeho inštaláciou.

Open-source softvér

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom je iný, ako ostatné typy softvéru. Ako sme spomínali, jeho autori sprístupňujú zdrojový kód ostatným, ktorí by si ho chceli prezerať, kopírovať, učiť sa z neho, meniť ho alebo zdieľať. Linux a LibreOffice sú príkladmi softvéru s otvoreným zdrojovým kódom.

Podobne ako v prípade proprietárneho softvéru musia používatelia pri používaní softvéru s otvoreným zdrojovým kódom akceptovať podmienky licencie, ale právne podmienky licencií s otvoreným zdrojovým kódom sa výrazne líšia od podmienok proprietárnych licencií. Licencie open source ovplyvňujú spôsob, akým môžu ľudia používať, študovať, upravovať a distribuovať softvér. Vo všeobecnosti licencie open source poskytujú používateľom počítačov povolenie používať softvér open source na akýkoľvek účel. Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým kódom svojou povahou podporujú spoluprácu a zdieľanie, pretože umožňujú iným ľuďom vykonávať úpravy zdrojového kódu a začleňovať tieto zmeny do svojich vlastných projektov. Povzbudzujú programátorov k tomu, aby mali prístup k softvéru s otvoreným zdrojovým kódom, prezerali si ho a upravovali, kedykoľvek sa im zachce, pokiaľ to isté umožnia aj ostatným pri zdieľaní svojej práce.

Je open-source softvér vždy zadarmo?

Toto je bežná mylná predstava o tom, čo znamená pojem "open source", a jeho dôsledky nie sú len ekonomické. Programátori softvéru s otvoreným zdrojovým kódom si môžu účtovať peniaze za softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý vytvorili alebo do ktorého prispievajú.

V niektorých prípadoch, pretože licencia open source môže vyžadovať, aby pri predaji softvéru iným osobám zverejnili svoj zdrojový kód, niektorí programátori zistia, že vyberať od používateľov peniaze za softvérové služby a podporu (a nie za samotný softvér) je lukratívnejšie. Týmto spôsobom zostáva ich softvér bezplatný a oni zarábajú na pomoci iným pri jeho inštalácii, používaní a riešení problémov. Aj keď je niektorý softvér s otvoreným zdrojovým kódom bezplatný, zručnosti v programovaní a odstraňovaní problémov so softvérom s otvoreným zdrojovým kódom môžu byť pomerne cenné.

10 príkladov úspešných Open Source projektov

Linux - Revolúcia v operačných systémoch

Linux, open-source operačný systém založený na Unixe, je jedným z najvýznamnejších príkladov úspechu open-source.

Od svojho vzniku v roku 1991 v rukách Linusa Torvaldsa, sa Linux stal základom mnohých operačných systémov, ktoré sa dnes používajú v širokom spektre zariadení - od superpočítačov a webových serverov, až po chytré telefóny (napr. Android je založený na Linuxe) a zabudované systémy. Jednou z najdôležitejších častí "Linuxovej revolúcie" bola jeho úloha v demokratizácii operačných systémov. Predtým boli operačné systémy zväčša drahé a uzavreté, čo znamenalo, že užívatelia a vývojári nemali prístup k ich zdrojovému kódu. Linux priniesol nový model, ktorý umožnil komukoľvek prispieť k jeho vývoju a upraviť ho podľa vlastných potrieb.

Dnes je Linux považovaný za jeden z najbezpečnejších, najspoľahlivejších a najflexibilnejších operačných systémov. Táto "revolúcia" zmenila pohľad na to, ako môžeme vytvárať a používať softvér, a poskytla podklad pre mnohé iné open-source projekty.

Zdrojový kód operačného systému Linux
Zdrojový kód operačného systému Linux

Ubuntu - Najpopulárnejšia Linuxová distribúcia

Ubuntu je jednou z najpopulárnejších distribúcií Linuxu na svete. Je známy svojou používateľskou prívetivosťou a prístupnosťou, čo ho robí atraktívnym pre nových používateľov Linuxu.

Prvýkrát bol vydaný v roku 2004 a odvtedy sa stal synonymom pre "Linux pre ľudí". Systém je založený na Debian Linuxu a je sponzorované spoločnosťou Canonical. Ponúka tri hlavné vydania: Desktop, Server a Core pre internet vecí a cloudové riešenia. Ubuntu je tiež známe svojím pravidelným šesťmesačným vydávaním a dlhodobou podporou (Long Term Support - LTS) pre určité vydania, čo zabezpečuje stabilitu a bezpečnosť pre používateľov.

Vďaka svojej prívetivosti pre nových používateľov, stabilite, podpore a aktívnej komunite sa Ubuntu stalo jednou z najdôležitejších distribúcií Linuxu.

Ubuntu - obľúbená linuxová distribúcia
Ubuntu, obľúbená Linux distribúcia

Apache - Základ moderného webu

Apache HTTP Server, často jednoducho nazývaný Apache, je open-source webový server softvér, ktorý od svojho vydania v roku 1995 hral kľúčovú úlohu v raste a vývoji svetového webu.

Vytvorený skupinou entuziastov, známou ako Apache Software Foundation, Apache bol jedným z prvých dostupných webových serverov a rýchlo sa stal štandardom pre webové servery. Jeho open-source povaha umožnila, že ho mohla skúmať a vylepšovať globálna komunita vývojárov, čo viedlo k jeho robustnosti, flexibilite a výkonnosti. Apache podporuje množstvo funkcií, ktoré sú dnes považované za štandardné pre webové servery, ako je napríklad podpora viacerých webových stránok na jednom serveri (tzv. virtual hosting) a rozširiteľnosť pomocou modulov. Tieto moduly umožňujú pridávať ďalšie funkcie, ako je napríklad podpora pre rôzne programovacie jazyky a autentifikačné schémy. Na vrchole svojej popularity v roku 2009 Apache zastrešoval viac ako 60% webových stránok na svete.

Aj keď jeho podiel na trhu odvtedy klesol, Apache zostáva jedným z najdôležitejších nástrojov v internetových technológiách a jeho vplyv na moderný web je nezmieriteľný.

Zdrojový kód Apache webserveru

Zdrojový kód Apache webserveru

MySQL & PostgreSQL - Ústredné databázové systémy pre webové aplikácie

MySQL a PostgreSQL sú dva významné open-source databázové systémy, ktoré sú široko používané v webových aplikáciách po celom svete.

MySQL, prvýkrát vydaný v roku 1995, je známy svojou rýchlosťou, spoľahlivosťou a jednoduchosťou použitia. Je to jeden z najpopulárnejších databázových systémov na svete, a je často používaný v kombinácii s PHP v populárnej LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) architektúre pre vývoj webových aplikácií. MySQL je v súčasnosti spravovaný firmou Oracle a používa ho mnoho veľkých internetových firiem, ako sú napríklad Facebook a Twitter. PostgreSQL, ktorý bol prvýkrát vydaný v roku 1996, je považovaný za najvyspelejší open-source databázový systém. Poskytuje silné podpory pre transakcie, viaceré jazyky a pokročilé dátové typy. Aj keď je jeho nastavenie a správa trochu zložitejšia, jeho flexibilita a rozširiteľnosť ho robia obľúbeným pre komplexné webové aplikácie a vývojárov, ktorí potrebujú veľkú mieru kontroly nad svojimi databázami.

Oba systémy majú silné spoločenstvá vývojárov a množstvo dostupných zdrojov a nástrojov, čo im umožňuje pružne sa prispôsobiť potrebám rôznorodých webových aplikácií. Bez ohľadu na to, či je váš projekt malý alebo veľký, MySQL a PostgreSQL ponúkajú robustné a spoľahlivé riešenia pre správu databáz.

MySQL databáza redakčného systému Drupal 10
MySQL databáza redakčného systému Drupal 10

Jquery - Zjednodušená práca s HTML dokumentmi

jQuery je ďalší významný open-source projekt. Je to rýchla, malá a bohatá na funkcie JavaScriptová knižnica.

Zjednodušuje prácu s HTML dokumentmi, manipuláciu s dátami, manipuláciu s udalosťami a animáciu na klientovej strane webového vývoja. Základnou filozofiou jQuery je „písať menej, robiť viac". jQuery prináša mnoho funkcií, ktoré umožňujú vývojárom efektívne a jednoducho manipulovať s webovými stránkami a vytvárať dynamické a interaktívne webové skúsenosti. jQuery tiež ponúka výhody v oblasti kompatibility prehliadača, keďže rieši mnohé problémy, ktoré môžu vzniknúť pri práci s rôznymi prehliadačmi. Je to široko používaný a dôležitý nástroj vo svete webového vývoja.

Ukážka možnosti jquery

Ukážka možnosti Jquery

Git - Distribuovaný systém kontroly verzií

Git je distribuovaný systém kontroly verzií, ktorý umožňuje vývojárom efektívne spravovať a sledovať zmeny v ich kóde.

Git bol pôvodne vytvorený v roku 2005 Linusom Torvaldsom, tvorcom Linuxu, pre potreby vývoja jadra Linuxu. Git je navrhnutý tak, aby poskytoval vysoký výkon, flexibilitu a bezpečnosť. Umožňuje vývojárom pracovať súčasne na rôznych častiach projektu bez toho, aby si navzájom prekážali. Práca je distribuovaná, čo znamená, že každý vývojár má svoju vlastnú kópiu repozitára, čo umožňuje prácu offline a zlepšuje rýchlosť a efektívnosť. Git má silný systém vetvenia a zlúčenia, ktorý umožňuje vývojárom pracovať na rôznych častiach kódu súčasne a potom ich jednoducho zlúčiť späť do hlavnej vetvy. To je obzvlášť užitočné pri vývoji nových funkcií alebo pri testovaní kódu. Ďalšou dôležitou vlastnosťou Gitu je jeho odolnosť voči chybám a strate dát. Vďaka distribuovanej povahe systému je kópií kódu viac, čo znamená, že v prípade chyby alebo strate dát je možné obnoviť kód z iného miesta.

Dnes je Git široko používaný v softvérovom vývoji a stal sa de facto štandardom pre kontrolu verzií. Je podporovaný mnohými webovými platformami, ako sú GitHub a GitLab, ktoré poskytujú dodatočné nástroje pre spoluprácu a správu projektov.

Webstránka Open-source projektu git

Webstránka Open-source projektu git

Drupal - Flexibilný systém na správu obsahu

CMS Drupal je významný open-source projekt a je považovaný za jeden z najrobustnejších a najflexibilnejších systémov na správu obsahu (Content Management System - CMS) dostupných.

Prvýkrát bol uvedený v roku 2001 a odvtedy sa stal dôležitým nástrojom pre vytváranie webových stránok a aplikácií. Je známy svojou vysokou úrovňou prispôsobiteľnosti, bezpečnosti a modulárnosti, čo umožňuje vývojárom a dizajnérom vytvárať komplexné a prispôsobené riešenia pre webové stránky rôznych veľkostí a typov, od malých blogov až po rozsiahle webové portály a aplikácie.

Drupal má tiež silnú a aktívnu komunitu vývojárov, ktorí prispievajú k jeho vývoju a vytvárajú tisíce doplnkových modulov, ktoré rozširujú a prispôsobujú jeho funkčnosť. Aj my aktívne pracujeme na vývoji a podpore Drupalu. Nielen vytváraním web stránok našim klientom v CMS Drupal, ale aj spoluprácou so slovenskou, ale aj s českou Drupal komunitou. Sme oddaní poskytovať vylepšenia, nové funkcie, preklady, aby sme prispeli k neustálemu rozvoju tohto populárneho open-source redakčného systému. Sme hrdí na našu účasť v komunite Drupalu a záväzok podporovať túto významnú platformu pre webové stránky a aplikácie.

Administrácia CMS Drupal 10
Administrácia CMS systému Drupal 10

Boostrap - Front-end pre vývoj responzívnych webových stránok

Bootstrap je významný open-source projekt, ktorý sa stal jedným z najpopulárnejších front-endových riešení pre vývoj responzívnych a mobilne prispôsobených webových stránok.

Pôvodne bol vyvinutý v spoločnosti Twitter a bol oficiálne uvedený v roku 2011. Jeho cieľom je poskytnúť vývojárom súbor preddefinovaných CSS tried a JavaScriptových funkcií, ktoré môžu použiť na rýchle a efektívne vytvorenie moderných webových stránok a aplikácií. Je navrhnutý s myšlienkou "mobile first", čo znamená, že je optimalizovaný pre vývoj mobilných webových stránok. Jeho kód je ľahko čitateľný a prispôsobiteľný, čo umožňuje vývojárom prispôsobiť a rozširovať rámec podľa svojich potrieb.

Dnes je Bootstrap používaný v miliónoch webových stránok na celom svete a má aktívnu komunitu vývojárov a prispievateľov.

Bootstrap dokumentácia
Dokumentácia projektu Bootstrap

Firefox - Open-source alternatíva prehliadania webu

Mozilla Firefox vyvinutý a udržiavaný organizáciou Mozilla Foundation je open-source webový prehliadač, ktorý bol prvýkrát uvedený na trh v roku 2002 pod názvom "Phoenix" a neskôr bol premenovaný na Firefox. Odvtedy sa stal jednou z popredných alternatív k tradičným webovým prehliadačom, v tej dobe Internet Explorer od Microsoftu, Safari od Apple a v dnešnej dobe je ešte stál silným konkurentom prehliadačom Chrome od Google, Edge od Microsoftu a Safari od Apple.

Jedným z hlavných cieľov Firefoxu je poskytnúť užívateľom viac kontroly nad ich online skúsenosťami a chrániť ich súkromie. Je známy svojou rýchlosťou, bezpečnosťou a sústredením sa na ochranu súkromia užívateľov. Avšak jednou z najväčších výhod Firefoxu je jeho open-source povaha. To znamená, že jeho zdrojový kód je voľne dostupný a môže byť skúmaný a upravovaný ktokoľvek. Toto nielenže zvyšuje transparentnosť a dôveru užívateľov, ale tiež umožňuje globálnej komunite vývojárov prispieť k jeho vývoju a vylepšeniu.

Prehliadač Firefox

Open-source webový prehliadač Firefox

Bitcoin - Decentralizovaná digitálna mena

Bitcoin je jedným z popredných open-source projektov a jeho vplyv na svet financií a technológií je významný.

Bitcoin je kryptomena, ktorá bola vytvorená v roku 2009 anonymným vývojárom alebo skupinou vývojárov známych pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Bitcoin je navrhnutý tak, aby poskytoval decentralizovanú formu digitálnej meny, ktorá nie je pod kontrolou žiadnej centrálnej autority, ako je vláda alebo finančná inštitúcia. Transakcie s bitcoinmi sú overené sieťou počítačov (nazývaných mineri) a sú zaznamenané v verejnej knihe známej ako blockchain. Open-source povaha Bitcoinu umožnila komunite vývojárov a iných zainteresovaných strán prispievať k jeho vývoju a vylepšovaniu. Okrem toho umožnila vznik mnohých ďalších kryptomien a blockchainových technológií, ktoré sú založené na pôvodnom kóde Bitcoinu alebo sú inšpirované jeho konceptmi.

Dnes je Bitcoin jednou z najdôležitejších kryptomien a jeho technológia blockchainu je považovaná za revolučnú a má potenciál ovplyvniť mnohé oblasti, od financií až po dodávateľské reťazce, zdravotníctvo. Význam tohto projektu pre malých podnikateľov je obrovská. Svedčí o tom jednoduchosť zapojenia vašej firmy do projektu s akceptáciou platby pomocou tejto kryptomeny. Aj my sme súčasťou tejto iniciatívy a rozvoja kryptomien s možnosťou platby pomocou Bitcoinu u nás. Naša dôvera v sieti a tejto platobnej alternatívy tkvie práve v open source povahe projektu.

Zdrojový kód Bitcoinu
Zdrojový kód Bitcoinu

Výzvy pri používaní Open-source softvéru

Používanie open-source softvéru prináša mnoho výhod, ale ako každá technológia, aj táto sa stretáva s určitými výzvami. Tu je 10 výziev, ktoré môžu vývojári a organizácie pri používaní open-source softvéru čeliť:

 • Bezpečnostné riziká: Najúspešnejšie open source projekty sú veľmi bezpečné, avšak pri menších je potrebné byť obozretnejší. Môžu obsahovať chyby alebo slabiny, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť aplikácie alebo dát.
 • Kompatibilita a integrácia: Open-source softvér nemusí byť vždy plne kompatibilný s existujúcim hardvérom alebo softvérom v organizácii a môže vyžadovať dodatočnú prácu na integráciu.
 • Podpora a údržba: Mnoho open-source projektov je závislých na dobrovoľníckych príspevkoch a môže chýbať formálna podpora alebo údržba, čo môže byť problematické pre podniky, ktoré potrebujú rýchle a spoľahlivé riešenia problémov.
 • Stabilita a spoľahlivosť: Niektoré open-source projekty, hlavne menšie a novšie môžu byť nestabilné alebo obsahovať chyby, čo môže mať vplyv na spoľahlivosť a výkon aplikácií.
 • Kvalita kódu: Kvalita kódu v open-source projektoch sa môže líšiť, čo môže mať vplyv na bezpečnosť, výkon a údržbu softvéru.
 • Aktualizácie a vylepšenia: Ak komunita vývojárov prestane podporovať open-source projekt, môže byť ťažké získať potrebné aktualizácie alebo vylepšenia.
 • Závislosť na komunite: Open-source projekty sú často závislé na svojich komunitách pre vývoj, údržbu a podporu. Ak komunita stratí záujem alebo sa rozpadne, projekt môže trpieť.
 • Riziko opustených projektov: Niektoré open-source projekty môžu byť opustené ich pôvodnými vývojármi, čo znamená, že nebudú dostávať aktualizácie ani opravy chýb.
 • Dokumentácia a používateľské príručky: Nie všetky open-source projekty majú úplnú alebo presnú dokumentáciu, čo môže komplikovať vývoj a nasadenie.
 • Výcvik a zručnosti: Pracovníci môžu potrebovať dodatočný výcvik na efektívne využívanie open-source softvéru, a nemusí byť vždy ľahké nájsť odborníkov s potrebnými zručnosťami.

Aj napriek týmto výzvam je open-source softvér dôležitou súčasťou technologického sveta a jeho výhody často prevyšujú tieto výzvy. Veľa z týchto problémov sa dá riešiť správnym plánovaním, školením a využitím zdrojov komunity open-source.

Zhrnutie a odporúčanie

V súčasnej dobe, keď technológia preniká do každého aspektu našich životov a podnikania, je open-source softvér viac než len možnosťou - je to nevyhnutnosť pre podniky, ktoré sa snažia byť inovatívne a konkurencieschopné. Open-source ponúka unikátne výhody v podobe nízkych nákladov, prispôsobiteľnosti, inovácií a nezávislosti, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné inými prostriedkami.

Využitie open-source softvéru však neznamená len používanie hotových riešení. Znamená to byť súčasťou aktívnej a dynamické komunity, ktorá zdieľa zdroje, rieši problémy a spolupracuje na vytváraní lepších technológií. To tiež znamená prijať filozofiu otvorenosti a spolupráce, ktorá môže pomôcť podnikom zlepšiť ich vlastné procesy a kultúru.

Podniky, ktoré prijímajú a využívajú open-source, sú tak schopné udržať krok s najnovšími technologickými trendmi, prispôsobiť sa rýchlo meniacim sa potrebám trhu a získať konkurenčnú výhodu. Takisto sa otvára príležitosť stať sa lídrom vo vývoji nových technológií a stanoviť trend pre ostatných.

Preto odporúčame podnikom, aby sa bližšie pozreli na open-source riešenia, nech už sú akékoľvek ich technologické potreby. Open-source softvér je výkonný nástroj, ktorý môže pomôcť podnikom nielen zlepšiť ich technologickú infraštruktúru, ale tiež rozšíriť ich inovačný potenciál a konkurenčnú výhodu na trhu. Aj keď open-source prístup môže predstavovať určité výzvy, potenciálne výhody a prínosy sú obrovské a nesmierne dôležité pre budúcnosť každého podniku.

Súvisiace články:

Buďte prví, kto sa to dozvie

Buďte prvými, kto dostane nové články o technológiach pre biznis a život.

Podrobnosti o našom newsletteri nájdete tu