Umelá inteligencia ChatGPT na obrazovke laptopu
ChatGPT od spoločnosti OpenAI je jedným z najinovatívnejších nástrojov v oblasti umelej inteligencie. Využíva AI na generovanie textu, rozumie otázkam a požiadavkám. V tomto článku preskúmame jeho úžasné vlastnosti a využitie v dnešnom svete.

Obsah článku

Umelá inteligencia (AI - Artificial intelligence) sa zaoberá vytváraním systémov a programov, ktoré majú schopnosť simulovať inteligentné správanie a rozhodovanie podobné ľudskému mysleniu. ChatGPT, vyvinutý spoločnosťou OpenAI, je jedným z príkladov využitia pokročilej techniky umelej inteligencie v oblasti konverzačnej AI.

Čo je ChatGPT?

ChatGPT je sofistikovaný program, ktorý sa učí z veľkého množstva textov a vie generovať odpovede na otázky. Používa sa na poskytovanie relevantných a užitočných odpovedí v reálnom čase. ChatGPT je iba softvér a nemá skutočné porozumenie alebo vedomie. Jeho odpovede sú založené na vzorcoch a pravidlách, ktoré sa naučil zo svojho trénovania, a preto môže poskytnúť aj nesprávne odpovede. Pri používaní ChatGPT je preto dôležité byť kritický a uvážlivý.

Krátka história AI

Umelá inteligencia (AI), ako vedecká disciplína sa začala formovať v druhej polovici 20. storočia. Stručný prehľad jej vývoja od počiatkov až po súčasnosť je však veľmi zaujímavý:

1950 - 1960: Vznik AI: V tejto ére vznikli základné myšlienky a koncepty umelej inteligencie. V roku 1950 Alan Turing predložil slávne Turingove testovacie otázky na posúdenie, či stroj prejavuje inteligentné správanie. V roku 1956 sa konal Dartmouthský workshop, kde sa termín "umelej inteligencie" prvýkrát použil.

1960 - 1970: Symbolická AI: V tomto období sa uplatňoval prístup zameraný na spracovanie symbolov a symbolickú reprezentáciu znalostí. Boli vyvinuté jazyky, ako LISP, ktoré umožňovali programovanie symbolických manipulácií.

1980 - 1990: Expertné systémy: Tieto systémy využívali znalosti a pravidlá od odborníkov na riešenie konkrétnych úloh. V tomto období však prišla aj vlna skepsy, keďže expertné systémy preukázali obmedzenú schopnosť učenia a adaptácie.

1990 - 2000: V tomto období sa zvýšil záujem o neurónové siete a strojové učenie. Boli vyvinuté nové algoritmy a techniky, ktoré umožnili modelom učiť sa z dát a zlepšovať svoje schopnosti na základe skúseností.

2000 - súčasnosť: Hlboké učenie a ChatGPT: V roku 2012 sa hlboké učenie stalo revolučným. Tieto siete dosahujú vysoké výkony v oblasti rozpoznávania obrazov, spracovania prirodzeného jazyka a ďalších úloh. V roku 2018 spoločnosť OpenAI predstavila ChatGPT, jeden z najpokročilejších konverzačných modelov, ktorý využíva techniky hlbokého učenia na generovanie sémanticky správneho textu v odpovedi na otázky používateľov.

Ako funguje ChatGPT?

ChatGPT je založený na hlbokom učení a rekurentných neurónových sieťach. Jeho fungovanie je založené na dvoch hlavných krokoch: trénovaní a generovaní odpovedí.

Trénovanie

Je trénovaný na obrovskom množstve textových dát z internetu. Tieto dáta môžu zahŕňať články, knihy, webové stránky, fóra a ďalšie. Trénovanie prebieha pomocou metódy známej ako supervízia, pri ktorej je vystavený vstupnému textu a jeho úlohou je predikovať správnu nasledujúcu časť textu. Tento proces umožňuje modelu získať schopnosť porozumieť vzorom, gramatike a štruktúre jazyka. Počas trénovania môže nastať zaujímavý jav nazývaný pretrénovanie.

Pretrénovanie (angl. overfitting) je jav v strojovom učení, keď model veľmi dobre zodpovedá trénovacím dátam, ale má problémy so všeobecnou aplikáciou na nové a neznáme dáta. Pri pretrénovaní sa model príliš sústredí na detaily a šum v trénovacích dátach. Následne nedokáže vytvoriť všeobecné vzory. Príznaky pretrénovania zahŕňajú vysokú presnosť na trénovacích dátach, ale nízku presnosť na testovacích alebo nových dátach.  Cieľom pri trénovaní je teda vždy dosiahnuť rovnováhu medzi presnosťou a generalizáciou modelu.

Generovanie odpovedí

Keď je ChatGPT trénovaný a pripravený na použitie, môže generovať odpovede na základe vstupnej otázky alebo výzvy od používateľa. Pri generovaní odpovede model využíva svoje naučené schopnosti porozumieť jazyku a predikovať ďalšiu časť textu na základe kontextu. Snaží sa generovať odpovede, ktoré sú zmysluplné, plynulé a podobné tomu, čo by človek napísal.

Opakujeme, že je dôležité si uvedomiť, že nie je schopný "porozumieť" v skutočnom zmysle slova, ale iba analyzuje vzory v texte a snaží sa generovať odpovede na základe týchto vzorov. Tento model môže mať aj obmedzenia, ako napríklad generovanie nesprávnych informácií alebo neschopnosť rozpoznať ironiu alebo kontext.


Konverzačné prostredie ChatGPT

Aké má schopnosti?

ChatGPT, ako technika umelej inteligencie založená na jazykovom modeli GPT, má niekoľko silných stránok.

Základné schopnosti ChatGPT

 • Prehliadanie webových stránok: Funkcia Browse with Bing poskytuje ChatGPT možnosť vyhľadávať na internete ďalšie informácie, ktoré potrebuje na zodpovedanie otázok a dokončenie úloh.
 • Schopnosť generovať plynulý a zrozumiteľný text: Dokáže produkovať text, ktorý je gramaticky správny, plynulý a zrozumiteľný. Dokáže vytvárať odpovede, ktoré sú podobné tomu, čo by napísal človek.
 • Spracovanie obrazu: Keď ako súčasť výzvy nahráte obrázok, ChatGPT použije na jeho interpretáciu model GPT Vision. To umožňuje ChatGPT odpovedať na otázky týkajúce sa obrázka alebo použiť informácie na obrázku ako kontext pre iné výzvy. Ďalšie informácie o obrázkových vstupoch.
 • Generovanie obrázkov: Keď si od ChatGPT vyžiadate obrázok, na jeho vytvorenie sa použije nástroj s názvom DALL-E. Nemusíte sa starať o vytvorenie dokonalého opisu - stačí, ak aplikácii ChatGPT jednoduchým, bežným jazykom poviete, čo by ste chceli vidieť, a ona sa postará o detaily. Tiež môžete požiadať aj o zmenu konkrétnych častí obrázka.
 • Textové dokumenty: Keď nahráte textové dokumenty (Word, PowerPoint, PDF, TXT atď.), ChatGPT používa nástroje na extrakciu textu a vyhľadávanie relevantných informácií. To pomáha ChatGPT porozumieť obsahu dokumentu a podporuje úlohy, ako je napríklad sumarizácia.
 • Pokročilá analýza údajov: Splateným plánom môžete používať pokročilú analýzu údajov (ADA) na interakciu s dátovými dokumentmi (Excel, CSV, JSON). Pomocou ADA môže ChatGPT odpovedať na kvantitatívne otázky týkajúce sa vašich údajov, opravovať bežné chyby údajov a vytvárať vizualizácie údajov.
 • Hlas - Pomocou mobilnej aplikácie ChatGPT môžete komunikovať s ChatGPT hovorením. Keď používate webovú verziu aplikácie ChatGPT, môžete tiež nechať aplikáciu ChatGPT prečítať nahlas všetky svoje odpovede.
 • Kontextuálne porozumenie: Nakoľko je trénovaný na veľkom množstve textových dát, to mu umožňuje porozumieť kontextu vstupnej otázky alebo výzvy. Môže sa odkazovať na predchádzajúce informácie a správne reagovať na pripomienky alebo otázky používateľa.
 • Kreativita a flexibilita: Dokáže byť kreatívny a flexibilný pri generovaní odpovedí. Môže poskytovať rôznorodé a originálne odpovede na rôzne otázky alebo výzvy.
 • Rozsiahly jazykový prehľad: Má prístup k rozsiahlemu množstvu textových informácií, čo mu umožňuje mať široký jazykový prehľad. Môže odpovedať na otázky týkajúce sa rôznych tém a poskytovať užitočné informácie.
 • Prispôsobiteľnosť a vylepšovanie: Môžete ho prispôsobiť a vylepšovať pomocou ďalšieho trénovania na konkrétne úlohy alebo domény. To umožňuje vytváranie špecifických chatbotov alebo aplikácií, ktoré vyhovujú konkrétnym potrebám používateľov.

Praktické schopnosti ChatGPT

 • Dokáže navrhovať recepty
 • Môže vytvárať nákupný zoznam
 • Dokáže generovanie úryvkov kódu programovacích jazykov
 • Generovať vtipy
 • Vytvárať motivačné listy a životopisy
 • Sumarizovať dokumenty
 • Poskytovať užitočné informácie na základe konkrétnych podnetov
 • Zjednodušiť informácie
 • Generovanie nápadov na názvy blogov a osnovy
 • Preformulovať vety
 • Robiť preklad textu do rôznych jazykov
 • Písať pre vás emaily
 • Odpovedať na zložité otázky
 • Písať príbehy
 • a mnoho iného

Je dôležité však si uvedomiť, že aj keď ChatGPT má mnoho silných stránok, má tiež obmedzenia.


Ukážka generovanie receptu v ChatGPT na základe príkazu

Aké sú obmedzenia?

Spomenieme len niektoré obmedzenia s ktorými sa môžete stretnúť.

 • Obmedzené znalosti o svete a udalostiach po roku 2021: Vedomosti a informácie sú obmedzené na tie, ktoré boli dostupné a zaznamenané pred výcvikom ChatGPT, ktorý skončil v roku 2021. Preto nemá priamy prístup k najnovším správam.
 • Neprístupnosť k online informáciám:  Pretože zdrojom jeho informácií je dátový súbor, na ktorom som bol trénovaný a ktorý obsahuje textové materiály z obdobia pred rokom 2021, znamená, že nemá prístup k internetu alebo aktuálnym online informáciám.
 • Nedostatočné porozumenie kontextu: Môže mať problémy s porozumením širšieho kontextu. Môže sa stať, že prehliada dôležité detaily, ktoré sú potrebné pre plné pochopenie otázky alebo výzvy.
 • Generovanie nesprávnych informácií: Nemá prístup k overeným faktom alebo aktuálnym informáciám. Preto môže generovať odpovede, ktoré sú nepresné, zastaralé alebo dokonca nepravdivé. Mali by ste byť opatrní pri prijímaní informácií od neho a radšej si ich overiť na spoľahlivých zdrojoch.
 • Zraniteľnosť voči manipulácii: Je citlivý na formuláciu otázok alebo výziev. Nepresná alebo zavádzajúca formulácia môže viesť k nesprávnym alebo neželaným odpovediam. Je potrebné byť obozretný a jasne formulovať otázky, aby sa minimalizovalo riziko manipulácie modelom.
 • Nedostatok morálneho posúdenia: Nemá vlastný morálny základ ani schopnosť hodnotenia morálnych otázok. Preto by sa nemalo spoliehať na model pri rozhodnutiach s etickými a morálnymi dôsledkami.
 • Náchylnosť na reprodukciu predsudkov: Ak sú trénovacie dáta zámerne alebo nezámerné predsudkové, môže sa to prejaviť aj v odpovediach. Model sa učí z existujúcich textov a môže opakovať predsudky, stereotypy alebo diskrimináciu, ktoré boli prítomné v dátach.

Je dôležité si uvedomiť tieto obmedzenia a mať kritický prístup k odpovediam a informáciám poskytovaným modelom ChatGPT. Spoločnosť OpenAI sa usiluje o neustále zlepšovanie modelu a zvládanie týchto obmedzení, ale je potrebné mať na pamäti ich existenciu a opatrné použitie modelu v relevantných kontextoch.


Ukážka, ako sa môže prejaviť obmedzenie ChatGPT

V akých oblastiach sa dá využiť?

ChatGPT môže byť využitý v rôznych oblastiach. Niektoré z nich zahŕňajú:

 • Online zákaznícky servis: Môže byť použitý ako chatbot na webových stránkach alebo platformách sociálnych médií, aby poskytoval zákaznícky servis, odpovedal na otázky a riešil základné problémy.
 • Virtuálne asistentky: Môže slúžiť ako virtuálna asistentka, ktorá pomáha s plánovaním, organizáciou a vykonávaním úloh. Môže odpovedať na otázky, poskytovať informácie a ponúkať rady v rôznych oblastiach.
 • Vzdelávanie a e-learning: Môže byť využitý v oblasti vzdelávania ako pomocník pri výučbe. Môže poskytovať vysvetlenia, odpovedať na otázky študentov a poskytovať relevantné informácie týkajúce sa študijných materiálov.
 • Právne a finančné poradenstvo: Môže poskytovať základné právne a finančné poradenstvo. Môže odpovedať na otázky týkajúce sa právnych postupov, investícií, daňových povinností a ďalších súvisiacich tém.
 • Tvorba obsahu a redakčná pomoc: Môže slúžiť ako nástroj pre tvorcov obsahu a novinárov. Môže pomáhať s generovaním nápadov, návrhom titulkov, úvodov a iných častí článkov.
 • Kreatívne projekty: Môže byť použitý na generovanie textu pre kreatívne projekty, ako sú tvorba príbehov, básní, skladieb a mnoho ďalších.
 • Výskum a analýza: Môže byť použitý na spracovanie a analýzu veľkého množstva textových údajov, napríklad pri vedeckom výskume, analýze sentimentu, trendov alebo predikcii.

Toto sú len niektoré z oblastí, v ktorých môže byť využitý. S ďalším vývojom techniky umelej inteligencie a prispôsobením modelu na konkrétne potreby môže mať ešte širšie uplatnenie v rôznych odvetviach a aplikáciách.

Verzie ChatGPT

GPT-4o (od mája 2024):

GPT-4o ("o" ako "omni") umožňuje oveľa prirodzenejšiu interakciu medzi človekom a počítačom. Umožňuje spracovať text, zvuk, obraz a video a rovnako generuje akúkoľvek kombináciu textových, zvukových a obrazových výstupov. Je oveľa rýchlejší, než predchádzajúce modely. Bol vydaný 13. mája 2024.

Pred GPT-4o bolo možné používať hlasový režim na komunikáciu s ChatGPT s priemerným oneskorením 2,8 sekundy (GPT-3.5) a 5,4 sekundy (GPT-4). Toto oneskorenie bolo z dôvodu, že režim bol poskladaný ako sústava troch samostatných modelov:

 1. jeden jednoduchý model prepisoval zvuk na text
 2. druhý model, konkrétne GPT-3.5 alebo GPT-4 prijímal text a vypisoval text
 3. tretí jednoduchý model prevádzal tento text späť na zvuk.

Tento proces znamenal, že hlavný zdroj inteligencie, strácal veľa informácií. S GPT-4o vývojári  vycvičili jeden nový model, ktorý všetky vstupy a výstupy spracováva tá istá neurónová sieť.  Takto dosiahli na zvukové vstupy reakčný čas už 232 milisekúnd, pričom priemerná hodnota je 320 milisekúnd. Tento čas je podobný čas reakcie človeka.

GPT-4 Turbo (od novembra 2023): GPT-4 Turbo je výkonnejší model s aktualizovanou hranicou znalostí na apríl 2023. Zavádza kontextové okno 128 kB (ekvivalent 300 strán textu v jednej výzve).

GPT-4 (od marca 2023):: Najnovší model GPT-4 na rozdiel od verzie 3.5 môže GPT-4 prijímať ako vstup nielen text, ale aj obrázky. OpenAI odmietla oficiálne zverejniť technické informácie, napríklad veľkosť modelu GPT-4. Tento špičkový multimodálny systém generuje len textové výstupy, pričom v mnohých odborných a akademických testoch dosahuje výkon na úrovni človeka.

GPT-3.5: Ako už názov napovedá, akýmsi mostíkom medzi GPT-3 a GPT-4. Spoločnosť OpenAI nebola veľmi otvorená v otázke, v čom je GPT 3.5 konkrétne lepší ako GPT 3, ale zdá sa, že hlavným cieľom bolo zvýšiť rýchlosť modelu a možno predovšetkým znížiť náklady na jeho prevádzku.

GPT-3: Ide o pokročilejšiu verziu, ktorá bola predstavená spoločnosťou OpenAI. GPT-3 je obrovský jazykový model s 175 miliardami parametrov, ktorý je schopný generovať vysoko kvalitný a plynulý text.

 GPT-4oGPT-4GPT-3.5
VstupyText, zvuk, obraz, videoText a obrázokVýlučne text
VýstupyText, zvuk, obraz, videoVýlučne textVýlučne text
VýkonnosťĽudská úroveň alebo vyššia úroveň pri mnohých úloháchĽudská úroveň alebo vyššia úroveň pri mnohých úloháchNa väčšine úloh je pod úrovňou človeka
DostupnosťChatGPT Plus (platené predplatné)ChatGPT Plus (platené predplatné)OpenAI API (obmedzený prístup)
Rozmanitosť reakciíVytvára rozmanitejšie a kreatívnejšie odpovedeVytvára rozmanitejšie a kreatívnejšie odpovedeČasto opakuje rovnaké alebo podobné odpovede
Rýchlosť reakcieJedna odpoveď trvá v priemere 320 milisekúndJedna odpoveď trvá v priemere 1 sekunduJedna odpoveď trvá približne 0,5 sekundy

 

Historické verzie:

GPT-2: GPT-2 je predchodcom GPT-3 a bol uvedený na trh tiež spoločnosťou OpenAI. Má 1,5 miliardy parametrov a je schopný produkovať pôsobivý a zrozumiteľný text, hoci nie je taký výkonný ako GPT-3.

GPT-Neo: GPT-Neo je verzia, ktorá využíva modifikovaný trénovací postup a je založená na opensource verzii GPT-2. Jej účelom je poskytnúť podobné funkcie ako GPT-2, ale s možnosťou ľahšej dostupnosti pre vývojárov a výskumníkov.

Iné varianty: Okrem týchto hlavných verzií existujú aj ďalšie menšie a špecializované varianty, ktoré sa líšia v počte parametrov a trénovacom postupe. Napríklad GPT-2 "345M" je verzia s 345 miliónmi parametrov, ktorá je menej výkonná ako GPT-2, ale stále je schopná generovať slušný text.

Kde sa  dá vyskúšať?

Na internete už existuje veľa web stránok, ktoré ponúkajú svoje služby v rámci technológie umelej inteligencie a majú implementované niektoré verzie ChatGPT. Väčšinou sú to platené služby s možnosťou vyskúšať zdarma buď na určitý čas, alebo v obmedzenom režime. Pokiaľ si však chcete vyskúšať dostupné verzie, môžete to bezplatne urobiť na dvoch miestách.

Webové rozhranie ChatGPT

Primárnym miestom je oficiálna stránka spoločnosti, ktorá vyvíja túto technológiu umelej inteligencie. Nájdete ho na adrese chat.openai.com. Verejnosti je k dispozícii verzia GPT-3.5 a to cez prehľadné webové rozhranie.

Pri registrácii je potrebné zadať nasledovné údaje:

 • Váš e-mail
 • Vaše telefóne číslo, na ktoré príde overovací kód
 • Vybrať heslo

Hneď po registrácii doporučujeme nastaviť aj dvojfaktorovú autentifikáciu v nastaveniach. Používanie je úplne jednoduché. Do chatovacieho okienka zadáte vaše požiadavky a ChatGPT vám odpovie. Pokiaľ si priplatíte, v Plus verzii budete mať prístup k verzii GPT-4, ktorá ponúka byť stále k dispozícii aj pri vysokej zaťaženosti serverov, má rýchlejšiu reakciu a budete mať prednostný prístup k novým funkciám.


Nastavenie dvojfaktorovej autentifikácie v ChatGPT

Oficiálna mobilná aplikácia

Od júna 2023 môžete si nainštalovať oficiálnu ChatGPT aplikáciu na váš mobil. Dostupná je pre zariadenia Apple. Je úplne zadarmo a bez reklám, navyše s možnosťou hlasového zadávania. Aplikácia je funkčne rovnocenná webovej verzii, ktorú môžete využívať aj cez počítačový prehliadač. Umožňuje vám klásť rôzne otázky umelej inteligencii, hľadať inšpiráciu, požadovať rady a mnoho ďalšieho. Mobilný softvér poskytuje synchronizáciu s webovou platformou, takže vaše interakcie sú konzistentné na všetkých zariadeniach. Ak máte predplatné službu Plus, v rámci mobilnej aplikácie budete mať prístup k funkcionalite GPT-4. Plus predplatitelia taktiež získavajú skorší prístup k novým aktualizáciám a rýchlejším odpovediam.

Oficiálna mobilná aplikácia ChatGPT od OpenAI pre zariadenia Apple

Mobilná verzia cez prehliadač

Môžete otvoriť internetový prehliadač na vašom mobilnom zariadení a navštíviť webovú stránku alebo aplikáciu, ktorá ponúka prístup k ChatGPT. Následne budete môcť pracovať cez rozhranie na webovej stránke.


ChatGPT v mobile

Microsoft Bing Chat

Druhou možnosťou je vyskúšať verziu GPT-4 a to bezplatne na stránkach Microsoft Bing Chat. V prvej polovici roka 2023 oficiálne uvoľnili svoj Bing Chat s implementáciou najnovšej verzii ChatGPT.

Výhodou je, že Bing Chat s podporou umelej inteligencie umožňuje používateľom vyhľadávať informácie a odpovedať na otázky prostredníctvom konverzačného rozhrania a to s priamym prístupom na internet, čiže používaním získate dáta aj po roku 2021.

Umožňuje pred konverzáciu nastaviť, akým spôsobom chatbot s vami bude komunikovať a to kreatívnym, vyváženým, alebo presným spôsobom. Pritom kreatívny mód dáva najobsiahlejšie odpovede, avšak podľa našich skúseností, rozsahovo je to oveľa menej ako chatbot na oficiálnych webových stránkach ChatGPT.

Ako ho efektívne používať?

Používajte slovenčinu

Dodkáže komunikovať v slovenčine. Pokojne môžete zadať vaše texty, tak ako vám vyhovuje. Pri zadávaní však môžete dosiahnuť vyššiu efektivitu, pokiaľ budete zohľadňovať niektoré osvedčené princípy, ktoré sú nasledovné.

Položte mu otázky

Ak zadáte otázku, dostanete podrobné vysvetlenie alebo odpoveď. Môžete si to predstaviť tak, že je to ako vyhľadávanie na internete, ale s vyšším stupňom efektivity. Keď zadáte otázku na vyhľadávači ako Google, musíte prejsť mnoho webových stránok a čítať, aby ste našli správnu odpoveď. Ušetrí vám tento čas, pretože pre vás "prehľadáva informácie" a poskytuje vám hotovú odpoveď.

Podľa našich skúseností je schopný poskytnúť veľmi presné odpovede na rôzne otázky. Dôležité je však si uvedomiť, že je založený na štatistických vzoroch a nemá skutočné osobné skúsenosti ani porozumenie. Preto je dôležité kriticky posudzovať informácie, ktoré vám poskytuje a v prípade potreby overiť ich na spoľahlivých zdrojoch. Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu efektivitu, odporúčame namiesto otázok skúsiť zadávať príkazy.

Používajte príkazy

Ak chcete zadávať príkazy a požiadať ho o konkrétnu úlohu, môžete postupovať nasledovne:

 • Zadajte "Čo" chcete, aby urobil: Jasným a konkrétnym spôsobom popíšte, čo presne od odpovede očakávate. Napríklad, "Napíš mi zoznam najlepších reštaurácií v meste" alebo "Vygeneruj matematický príklad na sčítanie".
 • Použite počet: Ak potrebujete zoznam alebo určitý počet informácií, uveďte počet vecí, ktoré potrebujete. Napríklad, "Uveď mi 5 najobľúbenejších filmov v histórii" alebo "Vygeneruj 10 náhodných čísel medzi 1 a 100".
 • Zadajte cieľ: Uveďte účel, prečo potrebujete túto informáciu alebo akciu. Napríklad, "Napíš email s pozvánkou na narodeninovú oslavu pre moju sestru" alebo "Povedz mi vtip na rozptýlenie".
 • Zadajte komu: Ak zadávate príkaz, ktorý sa vzťahuje na konkrétnu osobu alebo skupinu, špecifikujte ju. Napríklad, "Vytvor obchodnú prezentáciu pre náš tím" alebo "Vygeneruj návrh plánu nášho nového projektu pre riaditeľa".
 • Používajte výzvu k akcii: Pri zadávaní príkazu môžete použiť konkrétnu výzvu k akcii, ktorá jasne indikuje, čo od odpovede očakávate. Napríklad, "Prosím, vyhľadaj pre mňa najlepšie hotely v Paríži" alebo "Prosím, poraď mi najlepšie cvičenia na posilnenie zadku".

Tieto sú len niektoré spôsoby, ako zadávať príkazy. Snažte sa byť jasný a presný v tom, čo očakávate, a použite vhodné formy výziev k akcii. Môžete ich navzájom kombinovať a tiež doporučujeme experimentovať s rôznymi príkazmi a objavte, ako môže pomôcť s vašimi požiadavkami a úlohami.

Písanie emailov

Ak chcete požiadať, aby napísal email, môžete to urobiť nasledovným spôsobom:

 • Uveďte príkaz: Začnite príkazom, napríklad "Napíš email".
 • Uveďte adresáta: Špecifikujte osobu alebo skupinu, ktorej je email adresovaný. Napríklad, "Napíš email riaditeľovi" alebo "Napíš email kolektívu marketingového oddelenia".
 • Uveďte predmet: Zadajte predmet emailu, teda stručný popis jeho obsahu. Napríklad, "Napíš email s informáciami o stretnutí" alebo "Napíš email s podrobnosťami o novom projekte".
 • Uveďte obsah: Popíšte obsah emailu. Môžete napísať celý email alebo poskytnúť konkrétne pokyny pre jeho obsah. Napríklad, "Napíš email Jankovi a poďakuj mu za jeho príspevok na projekte. Uveď aj informácie o stretnutí budúci týždeň utorok o 11:00."

Dôležité je byť jasný a presný v tom, čo očakávate, keď požadujete napísanie emailu. Uveďte adresáta, predmet a obsah emailu, ako by ste to urobili pri písaní emailu sami. Pokúsi sa vytvoriť odpovedajúci email na základe týchto údajov.

Parafrázovanie textu

Parafrázovanie textu je schopnosť preformulovať a vyjadriť rovnaký obsah v iných slovách alebo štruktúre vety. Tento proces zahŕňa pochopenie významu pôvodného textu a následné vyjadrenie tohto významu novým spôsobom.
Keď požiadate o parafrázovanie textu, môžete mu poskytnúť vstupnú vetu alebo odsek, ktorý chcete parafrázovať. ChatGPT potom analyzuje tento text, vníma jeho význam a snaží sa ho vyjadriť v nových formuláciách, pričom zachováva jeho podstatu.

Programovanie

Má určité znalosti o programovaní a dokáže pomôcť s písaním kódu. Nie je však plnohodnotný vývojový nástroj a nie je navrhnutý špecificky pre programovanie. Niektoré z programovacích jazykov, o ktorých má základné znalosti:

 • Python
 • JavaScript
 • Java
 • C++
 • C#
 • Ruby
 • PHP
 • HTML/CSS

Zhrnutie dokumentov

ChatGPT dokáže pomôcť s poskytovaním zhrnutí dokumentov. Keď skopírujete dokument, môže ho skrátiť a zhrnúť jeho obsah do kompaktného a prehľadného formátu. Týmto spôsobom môže ušetriť čas a poskytnúť základné poznatky a zhrnutie dokumentu bez toho, aby ste ho museli prečítať celý obsah. Nemusí však byť stopercentne presný alebo zohľadňovať všetky jemné nuansy. Je vždy dobré skontrolovať zhrnutie a preveriť, či sú v ňom zachytené všetky dôležité body a informácie.

Prekladajte do rôznych jazykov

Disponuje schopnosťou prekladu do viacerých jazykov. Jeho široká podpora zahŕňa viac ako 100 rôznych jazykov z celého sveta. Medzi tieto jazyky patria okrem slovenčiny, češtiny a maďarčiny samozrejme angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina a ruština. Okrem toho dokáže prekladať aj do menej rozšírených jazykov.

Prekladanie do rôznych jazykov je možné vďaka rozsiahlemu trénovaciemu datasetu, ktorý obsahuje viacjazyčné textové dáta z internetu. ChatGPT sa naučil štruktúru, gramatiku a význam jazykov, čo mu umožňuje generovať kvalitné preklady. Jeho schopnosť prekladu zabezpečuje, že môžete komunikovať a prekladať texty do mnohých jazykov bez potreby použitia externých prekladových nástrojov.

Ďalšie možnosti

Horeuvedené možnosti sme vybrali pre predstavu pri akých činnostiach môže pomôcť podnikateľom na internete. Pri používaní máte voľnú ruku môžete použiť vašu fantáziu a aktuálne potreby, v čom vám môže byť nápomocný. Uvádzame ďalšie úlohy, pri ktorých sa tiež osvedčil:

 • Navrhovanie receptov
 • Vytvorenie nákupného zoznamu
 • Vytváranie požiadaviek HTTP    
 • Písať príbehy
 • Napísať zásady používania webových stránok
 • Generovať textové scény videohier
 • Generovanie vtipov
 • Vytváranie motivačných listov a životopisov
 • Odpovedanie na zložité otázky
 • Automatizovanie rôznych úloh

Ako chráni vaše súkromie a bezpečnosť?

ChatGPT je navrhnutý tak, aby chránil dáta používateľov a zachovával ich súkromie.  Pri komunikácii nevyžaduje uloženie osobných údajov používateľov, okrem povinných údajov pri registrácii. Všetky interakcie s modelom prebiehajú šifrovaným kanálom, sú anonymné a nedochádza k ukladaniu žiadnych osobných informácií, ako sú mená, adresy alebo iné identifikačné údaje. Vývojári sa týmito prostriedkami snažia zabezpečiť primerané bezpečnostné opatrenia a ochranu dát používateľov. Avšak podla ich slov nie je možné zaručiť absolútnu bezpečnosť a ochranu. Preto buďte obozretný pri používaní, aj preto, lebo vývojári vidia na dáta ktoré zadávate.

Vývojári vidia na dáta užívateľov

Pri používaní ChatGPT je dôležité mať na pamäti, že poskytovanie citlivých osobných údajov alebo dôverného obsahu by ste sa mali vyhýbať. Jednak nie je navrhnutý na manipuláciu s takýmito informáciami a na druhej strane vývojári majú priamy prístup k údajom ktoré zadávate.

Nastavenia pre kontroly dát

V nastaveniach ChatGPT ovládacie prvky údajov vám ponúkajú možnosť vypnúť históriu chatu a jednoducho si vybrať, či sa vaše konverzácie použijú na trénovanie modelov. Poskytujú vám tiež možnosť exportovať vaše údaje a natrvalo vymazať vaše konto. Je to výborná voľba pre tých, ktorí potrpia na slobodnom rozhodnutí poskytovať, alebo neposkytovať svoje údaje aplikácii. Táto voľba však podľa nás neochráni vaše dáta pred prístupom vývojárov.

Zhrnutie a odporúčania

Využitie technológie umelej inteligencie a konkrétne nástroje, ako je ChatGPT prináša neuveriteľné možnosti. Jeho schopnosť generovať relevantný a sémanticky správny text otvára dvere k rýchlejšej a efektívnejšej komunikácii s technológiou. Bez ohľadu na to, či ste študent, profesionál alebo zvedavý jednotlivec, vyskúšanie ChatGPT je vzrušujúca príležitosť na objavovanie a experimentovanie s technikami umelej inteligencie. Získate nový pohľad na to, čo je dnes možné dosiahnuť a zároveň budete svedkom rýchleho vývoja tejto fascinujúcej oblasti. Nechajte sa inšpirovať a vyskúšajte si ChatGPT sami, aby ste mohli objaviť jeho potenciál a tým aj prispieť k rozvoju umelej inteligencie do budúcnosti.

Prehliadajte internet ako profík!

Buďte prvými, kto dostane exkluzívne tipy o weboch, o bezpečnom a súkromnom prehliadaní internetu. Prihláste sa teraz k nášmu newsletteru.

Témy, ktoré pripravujeme:
 • Čo je odtlačok vášho zariadenia, ako cez neho sledujú, čo robíte?
 • Nastavte si váš Android, iPhone a počítač ako profík
 • Automatické blokovanie cookies bannerov

Prihláste sa k nášmu newsletteru nižšie. Stačí váš e-mail. Hocikedy môžete samostatne sa odhlásiť a aj vymazať váš e-mail z našej databázy.

Pridať nový komentár