Ako preložiť texty v redakčnom systéme?

Verzia pre tlač
 1. Prihláste sa do web stránky
 2. V hornom menu nájdite Prvyk webu -> Preklad rozhrania
 3. Vpravo hore na stránke nájdete tlačidlo "Hľadať"
 4. Do textového políčka zadajte presné znenie textu, ktorý chcete hľadať. Ideálne je odkopírovať a vložiť z webu pomocou Ctrl+C a Ctrl+V. 
 5. POZOR: Niektoré reťazce väčšinou dlhšie) môžu obsahovať premenné, napr. meno užívateľa, alebo počet nejakých jednotiek, preto ak vo vyhľadávaní ihneď nenájdete, skúste vyhladať len 2-3 slová v rámci daného textu
 6. Objaví sa zoznam textov, ktoré obsahujú hľadaný reťazec. Na konci každého riadku nájdite "upraviť" a kliknite na tento link
 7. Objaví sa textové políčko v ktorom môžete prepísať text. Prepíšte.
 8. Stlačte "Uložiť preklad"
 9. Pre ďalšie preklady postupujte od bodu č. 4.

Pridať nový komentár

Filtered HTML

 • Povolené sú HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

Plain text

 • Nie sú dovolené žiadne HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy sú automaticky zmenené na odkazy.
 • Riadky a odstavce sa zalomia automaticky.

Najnovší príspevok v Blogu